fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Kiedy i jakie zmiany dla pracowników sądów i prokuratury?

[b]Pisaliście niedawno, że będą zmiany w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury. Jakie to będą zmiany i kiedy można się ich spodziewać? Czy do projektu zostały wpisane założenia o częściowym odstąpieniu od wymogu posiadania studiów wyższych?[/b]
Jak poinformowało "Rz" Online Ministerstwo Sprawiedliwości, prace nad nową ustawą o pracownikach sądu i prokuratury znajdują się na końcowym etapie. Rada Ministrów zajmie się tym projektem w IV kwartale 2009 r. To, jak szybko zmiany wejdą w życie, zależy od przebiegu prac rządu i parlamentu. Ustawa, jak każda inna, musi bowiem zostać uchwalona przez Sejm i podpisana przez prezydenta. W projekcie przewiduje się rezygnację z wymagania posiadania wyższego wykształcenia przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach: protokolanta, kasjera, migratora ksiąg wieczystych oraz młodszego referenta. Natomiast pracownicy zatrudnieni w sądach i prokuraturze musieliby mieć wykształcenie co najmniej pierwszego stopnia i mieć tytuł zawodowy.
[i]Więcej o planowanych zmianach w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury w odpowiedzi MS: [/i] [ramka][b]Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pytanie "Rz" Online:[/b] Na obecnym etapie prac legislacyjnych, projekt nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury zakłada wprowadzenie następujących zmian : - odejście od podziału osób zatrudnionych w sądach i prokuraturze na urzędników i innych pracowników i wprowadzenie jednolitego nazewnictwa osób zatrudnionych. Uznano bowiem, iż brak jest podstaw do utrzymania dotychczasowej nomenklatury, skutkującej sztucznym podziałem osób zatrudnionych w tych jednostkach na dwie kategorie tj. urzędników i innych pracowników. - rezygnacja z wymagania posiadania wyższego wykształcenia przez pracowników wspomagających pion orzeczniczy, zatrudnionych na stanowiskach: protokolanta, kasjera, migratora ksiąg wieczystych oraz młodszego referenta. Zasadą jest natomiast posiadanie przez pracowników zatrudnionych w sądzie i prokuraturze wykształcenia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego. - uregulowanie w ustawie przepisów dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż lub stanowisko. System naboru na staż lub stanowisko ma zostać oparty na trzystopniowym konkursie, przeprowadzanym przez wieloosobową komisję konkursową. Zakłada się wprowadzenie jednakowej skali ocen, wzorowanej na skali ocen przyjętej w procesie wystawiania ocen kwalifikacyjnych pracownikom zatrudnionym w sądzie lub prokuraturze na czas nieokreślony. - rezygnacja z wymaganego obowiązku odbywania stażu przez pracowników pionu administracyjnego, finansowego i gospodarczego, albowiem ich praca nie jest związana z pionem orzeczniczym sądów i prokuratury i dotyczy pozamerytorycznej sfery działalności tych organów.Od odbycia stażu mają być również zwolnione osoby, które zdały egzamin sędziowski, egzamin prokuratorski lub egzamin referendarski, a także osoby, które ukończyły aplikację ogólną. - ujednolicenie zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych pracowników; powiązanie ocen okresowych pracowników z systemem awansowania, systemem nagród i dodatkiem motywacyjnym. - wprowadzenie regulacji pozwalającej na automatyczny wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników sądów i prokuratury wraz ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.). - zmiana przesłanek do nabycia przez pracowników sądów i prokuratury prawa do nagrody jubileuszowej za wieloletnią pracę oraz prawa do otrzymania dodatku stażowego. Do okresu pracy uprawniającego do otrzymania takiej nagrody oraz dodatku wliczane będą bowiem okresy zatrudnienia w sądzie, prokuraturze oraz w państwowym arbitrażu gospodarczym, państwowych biurach notarialnych oraz w kolegiach do spraw wykroczeń. - możliwość zatrudnienia w sądach i prokuraturze innego pracownika w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika sądu i prokuratury albo w przypadku okresowego wzrostu zadań lub wykonania projektu. - obowiązek posiadania przez pracowników sądów i prokuratury legitymacji służbowych oraz możliwość posiadania identyfikatora. - możliwość nadania pracownikowi sądu lub prokuratury za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaki honorowej - "Zasłużony Pracownik Sądownictwa"; "Zasłużony Pracownik Prokuratury". - przeniesienie do ustawy o pracownikach sądów i prokuratury przepisów dotyczących praw pracowników z tytułu delegowania, które aktualnie regulowane są w drodze rozporządzenia. [i]Joanna Dębek, Wydział Informacji, Ministerstwo Sprawiedliwości[/i] [/ramka]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA