fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Lokum za pieniądze od rodziców

www.sxc.hu
Do majątku osobistego małżonków należą przede wszystkim dobra uzyskane przed ślubem oraz odziedziczone bądź darowane w trakcie małżeństwa
Rodzice czytelniczki będącej mężatką zamierzają darować jej pieniądze na kupno mieszkania. Chcą jednak, by stanowiło ono wyłącznie jej własność. Czytelniczka pyta, jakich formalności trzeba dopełnić, by tak się stało. Czy konieczne będzie podpisanie intercyzy o rozdzielności majątkowej? Nie chciałaby tego mężowi proponować, by nie popsuć stosunków w małżeństwie.
[srodtytul]Intercyza niepotrzebna[/srodtytul] Jeśli mieszkanie zostanie kupione w całości za pieniądze darowane przez rodziców, to będzie ono należało do majątku osobistego czytelniczki. Wynika to bezpośrednio z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Reguła bowiem jest taka, że dobra (w tym pieniądze) odziedziczone i otrzymane jako darowizna w trakcie małżeństwa należą do majątków w osobistych (odrębnych) małżonków, chyba że spadkodawca lub darczyńca zastrzegł wyraźnie, iż jego wola jest inna. Więcej: do majątku osobistego wchodzą także dobra nabyte w zamian za składniki majątku osobistego. Jeśli więc np. mąż sprzeda udział w odziedziczonym domu i za uzyskane pieniądze kupi mieszkanie, to należy ono do jego majątku osobistego. Jest to tzw. zasada surogacji.
Dlatego mieszkanie czytelniczki kupione za darowane przez rodziców pieniądze będzie jej wyłączną własnością, jej majątkiem osobistym automatycznie. Nie będzie potrzebne podpisywanie intercyzy z mężem. W takim wypadku jako kupująca w akcie notarialnym powinna figurować tylko ona. Notariusz zaś powinien uczynić w nim wzmiankę, że lokal mieszkalny został kupiony do jej majątku osobistego. [srodtytul]Formalności zwalniające z podatku[/srodtytul] Warto zadbać, by rodzice przekazali pieniądze na kupno mieszkania na rachunek bankowy córki, i to z dwu powodów. Przede wszystkim dlatego, że przesłanie pieniędzy na rachunek bankowy, rachunek w SKOK lub przekazem pocztowym na imię obdarowanego to warunek skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku od darowizny przewidzianego dla najbliższej rodziny. Warunek ten nie będzie spełniony, jeśli rodzice wpłacą darowane pieniądze np. bezpośrednio na rachunek dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej czy do rąk własnych sprzedającego mieszkanie. Konieczne jest także zawiadomienie urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od daty darowizny, jeśli łącznie z innymi darowiznami od tej samej osoby w ciągu pięciu lat poprzedzających rok, w którym miała miejsce ostatnia darowizna, przekracza ona 9637 zł. W przypadku czytelniczki ta kwota została z pewnością przekroczona. Termin ten liczy się od dnia, w którym darowane pieniądze znalazły się na koncie lub przekazem trafiły do rąk obdarowanego. Zawiadomienie obdarowany składa w swoim urzędzie skarbowym na oficjalnym formularzu o symbolu SD-Z2. Nie jest potrzebne, jeśli umowę darowizny spisał notariusz. Niedopełnienie tych formalności (co do sposobu przekazania pieniędzy i co do zawiadomienia) oznacza, że fiskus może domagać się podatku. Jeśli obdarowany powoła się na darowiznę, gdy np. urząd skarbowy zapyta, skąd wziął pieniądze na kupno mieszkania, będzie musiał zapłacić od niej podatek w karnej wysokości 20 proc. [srodtytul]Dowód wpłaty może się przydać[/srodtytul] Poza tym dowód wpłaty czy wyciąg z rachunku bankowego może się przydać także na wypadek, gdyby małżeństwo się rozpadło i w związku z podziałem majątku dorobkowego powstały kontrowersje między małżonkami co do pochodzenia środków na kupno mieszkania. Niestety, takie sytuacje też się zdarzają. Rodzice mogliby oczywiście kupić mieszkanie, a następnie darować je córce, ale jest to kosztowniejsze niż darowizna pieniędzy. Oprócz bowiem kosztów transakcji kupna (wynagrodzenie notariusza i ewentualny podatek od czynności cywilnoprawnych), których córka, kupując mieszkanie, też nie uniknie, dochodzi dodatkowo wydatek w postaci wynagrodzenia notariusza za sporządzenie w formie aktu notarialnego umowy darowizny, nie licząc opłat od odpisów, wyciągów itp. [ramka][b]Majątek osobisty[/b] Majątek osobisty każdego z małżonków stanowią przede wszystkim dobra: - uzyskane przed ślubem, - odziedziczone i darowane już w trakcie małżeństwa, chyba że spadkodawca lub darczyńca zastrzegł wyraźnie, iż jego wola jest inna, - majątek – nieruchomości, maszyny itp., do których jeden małżonek ma prawo jako wspólnik spółki cywilnej, - przedmioty majątkowe służące zaspokajaniu wyłącznie osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. ubranie), - prawa niezbywalne przysługujące tylko jednemu z małżonków, np. dożywocie, prawo do alimentów, - przedmioty uzyskane tytułem odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (jednak renta rekompensująca skutki wypadku objęta jest wspólnością), - nagrody za osobiste osiągnięcia (jednak premia czy nagroda związana z pracą jako wynagrodzenie należy do majątku wspólnego), - prawa autorskie i prawa pokrewne (artystów wykonawców), prawa własności przemysłowej (twórcy wynalazku, wzoru użytkowego); samo honorarium czy tantiemy wchodzą w skład majątku dorobkowego, - przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA