Kiedy dla celów podatkowych mamy leasing, a kiedy inną umowę

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Korzystanie z cudzych składników majątku. Przepisy ustaw o podatkach dochodowych określają, jakie warunki musi spełniać umowa, by mogła być uznana za leasing wywołujący określone skutki podatkowe. Wynika z nich, że leasingiem mogą być także umowy, które w świetle kodeksu cywilnego są najmem czy dzierżawą. Taką umowę można zawrzeć nie tylko z firmą leasingową
Dla celów PIT i CIT przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym >patrz ramka, a także każdą inną umowę, na mocy której finansujący (potocznie leasingodawca) oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie korzystającemu (potocznie leasingobiorcy) podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne a także grunty.Zatem dla celów podatkowych umową leasingu jest nie tylko umowa określona jako leasing w kodeksie cywilnym, ale także inna umowa, na mocy której finansujący oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawach o podatkach dochodowych korzystającemu podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne a także grunty.Nie musi być zatem spełniony warunek wynikający z kodeksu cywilnego nabycia przedmiotu leasingu od oznaczonego zbywcy. Dla celów podatkowych istotne jest tylko...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL