Firma

Starosta da bezrobotnemu pieniądze na założenie własnego biznesu

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Osoba bez zatrudnienia, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy, może liczyć na ponad 18,5 tys. zł dotacji na założenie firmy
Otrzymanie dotacji na biznes nie jest rzadkością. Warto więc spróbować. Już teraz taka możliwość cieszy się dużym zainteresowaniem.
Obecnie bezrobotny może otrzymać od starosty pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej i związane z tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, która wynosi równowartość sześciokrotności przeciętnej płacy. Jest to aktualnie blisko 18,6 tys. zł. Mowa tu bowiem o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.[b] Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień podpisania umowy.[/b] Jeśli bezrobotni chcą podjąć natomiast działalność na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, to mogą się ubiegać także o dotacje odpowiadające czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Trzykrotność takiej pensji mogą otrzymać, jeśli chcą przystąpić do działającej już spółki. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które szukają pracy, zostały zwolnione albo wciąż pracują, ale zamierzają otworzyć własny biznes.
[srodtytul]Kto otrzyma dotację[/srodtytul] Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być udzielone bezrobotnemu (zgodnie z definicją zawartą w ustawie zatrudnieniowej) na rozpoczęcie biznesu określonego przepisami ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi tu o działalność w branżach: - wytwórczej, - budowlanej, - usługowej, - handlowej, która jest prowadzona w sposób ciągły i w celach zarobkowych. Nie można jednak ubiegać się od dotację na biznes polegający na: - handlu obnośnym i obwoźnym, - działalności handlowo-usługowej polegającej na akwizycji. [srodtytul]Najpierw szkolenia...[/srodtytul] Osoba, która ubiega się o pieniądze na założenie firmy, powinna wziąć udział w zorganizowanym przez urząd pracy szkoleniu poświęconemu prowadzeniu własnego biznesu. [b]Są one organizowane w urzędach kilka razy w roku i trwają zwykle maksymalnie pięć tygodni. [/b]Nie jest to jednak konieczne, choć warto skorzystać z takiej możliwości. Aby bowiem szczegółowo wypełnić wniosek, trzeba umieć na przykład wyliczyć podatek i zyski z planowanej działalności. Praktyka dowodzi, że wysoka efektywność przyznawania przez urząd dotacji zależy od tego, czy wnioskodawca przeszedł szkolenie. [srodtytul]... później biznesplan[/srodtytul] Wniosek o przyznanie dotacji warto traktować jak biznesplan. Im jest lepiej udokumentowany i przemyślany, tym większa jest szansa na jego pozytywne rozpatrzenie. Ponadto musi on posiadać wszystkie wymagane załączniki. W podaniu trzeba określić kwotę wnioskowanej dotacji, rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza się podjąć, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności w ramach wnioskowanej kwoty i środków własnych, jakie zostaną poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dni po podjęciu działalności gospodarczej, źródła ich finansowania. Konieczne jest również scharakteryzowanie planowanej działalności, a także potencjalnych klientów. Należy również przedstawić sposób ich pozyskania. Trzeba więc opisać plan działań marketingowych – sposób wejścia na rynek, szczegółowy plan poszczególnych działań z ich harmonogramem. Trzeba także określić przedmiot działalności głównej i pobocznej, podając właściwe numery PKD. Bezrobotny musi też dokonać szczegółowej specyfikacji oraz celowości wydatków, wskazać formę zabezpieczenia zwrotu środków, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności, a także poinformować o swoim zadłużeniu. Jeśli jest zadłużony, ma wskazać gdzie i w jakiej wysokości (w przypadku kredytu lub pożyczki należy podać również formę zabezpieczenia i warunki spłaty). [srodtytul]Jaki termin[/srodtytul] Bezrobotni mogą składać wnioski o dotacje w terminach wyznaczonych przez dyrektora urzędu pracy. Są one różne. Na przykład [b]w urzędzie warszawskim zainteresowani mogą składać wnioski do dziesiątego dnia każdego miesiąca.[/b] W wielu innych urzędach nie ma sztywnej daty. Bezrobotni składają wnioski wtedy, gdy w danym urzędzie pojawi się w tej sprawie informacja na tablicy ogłoszeń albo na stronie internetowej. Wnioski składa się wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym druku. Jego wzór można pobrać ze strony internetowej urzędu albo uzyskać go w siedzibie urzędu. [srodtytul]Ulgowe ubezpieczenie[/srodtytul] Osoba, która rozpoczyna prowadzenie własnej firmy, może skorzystać z dwuletniej ulgi w opłacaniu składek do ZUS. To pozwala przetrwać najtrudniejszy dla początkującego biznesmena, pierwszy okres działania na rynku. Składki do ZUS odprowadza się co miesiąc, i to bez względu na to, czy firma przynosi zyski. Zasady opłacania składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy przez osoby prowadzące już od jakiegoś czasu przedsiębiorstwa są takie same przez cały 2009 rok. Oznacza to, że mogą oni płacić w tym roku takie same składki przez 12 miesięcy. [b]Obecnie zobowiązania firm z tytułu opłacania wszystkich składek wynoszą 839 zł.[/b] Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz do FP osób prowadzących firmy wynosi (poza wyjątkami dla debiutujących w biznesie) w całym roku nie mniej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2009 rok. A to wynosi 3193 zł. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które nie prowadzą obecnie działalności gospodarczej ani nie prowadziły jej w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Nie można więc zamknąć prowadzonej firmy i założyć nowej, po to tylko, aby skorzystać z możliwości opłacania niższych składek. Ponadto z możliwości skorzystania z ulgi wykluczone są osoby, które prowadząc firmę, wykonywałyby działalność dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia biznesu (lub poprzednim) wykonywały czynności wchodzące w zakres aktualnie prowadzonej działalności, na podstawie stosunku pracy albo spółdzielczego stosunku pracy. [ramka][b]Ze statystyk[/b] W 2008 r. dzięki środkom z Funduszu Pracy powstało 52 tys. firm. W 2007 r. powstało ich ponad 5 tys. mniej. W 2006 r. firmę w ten sposób założyło 33,7 tys. osób, a w 2005 – 27,9 tys. [/ramka] [ramka][b]Jawność wyników[/b] Informacja o wynikach oceny złożonych wniosków jest opublikowana na stronie internetowej urzędu, zamieszczona w gablotach informacyjnych w siedzibie urzędu oraz przesłana wnioskodawcy w formie listu poleconego. Bezrobotny nie może się odwołać od rozstrzygnięcia komisji urzędu pracy, która odmówi mu dotacji. Rozstrzygnięcie komisji nie jest decyzją administracyjną, dlatego nie można zastosować do niego trybów odwoławczych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL