Finanse

Inwestycje sfinansuje kredyt

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Sumy, jakimi dysponują samorządy w ramach swoich budżetów, są niebagatelne, a ich dochody i wydatki stanowią od kilku do kilkunastu procent produktu krajowego brutto. Dlatego też są tak pożądanym klientem dla banków
Atrakcyjne jest nie tylko prowadzenie rachunku bankowego gminy, powiatu czy województwa. Banki coraz częściej oferują samorządom inne produkty, przygotowując pod tych klientów specjalne pakiety ofertowe.
[srodtytul]Rachunki bieżące...[/srodtytul] Przeglądając takie bankowe oferty dla jednostek samorządu terytorialnego, zauważyć można, że otwiera je przeważnie możliwość prowadzenia przez bank rachunku rozliczeniowego bieżącego. Służy on gromadzeniu środków pieniężnych i przekazywaniu rozliczeń związanych z działalnością bieżącą. Banki oferują również możliwość otworzenia rachunku pomocniczego, który służy do przeprowadzenia określonych rozliczeń pieniężnych. Aby przyciągnąć samorządy, dają im ponadto możliwość automatycznego inwestowania nadwyżek finansowych znajdujących się na rachunku. Pozwala to na zwiększenie rentowności środków znajdujących się na rachunku bankowym gminy, powiatu czy województwa samorządowego.
Rachunek bieżący łączy się ponadto z możliwością korzystania z innych usług. Wymienić wśród nich można m.in. możliwość korzystania z dostępnego w tym rachunku kredytu, kart typu charge i debetowych, systemu bankowości elektronicznej itp. [srodtytul]... i lokaty[/srodtytul] Banki proponują również samorządom możliwość zakładania lokat terminowych zarówno o oprocentowaniu stałym, jak i zmiennym. Z reguły samorządy mogą również skorzystać nie tylko z lokat typu standard – o określonych z góry warunkach ich zakładania, oprocentowania, ale również z lokat, których warunki są negocjowane indywidualnie. [b]Gmina dysponująca wolnymi środkami może więc indywidualnie ustalić z bankiem zarówno okres, na który lokata zostanie założona, jak i wysokość oprocentowania zdeponowanych środków.[/b] Co do zasady banki określają jednak minimalne kwoty wymagane do założenia takiej lokaty, jak również walutę, w której mogą być zdeponowane środki. [srodtytul]Gdy brak gotówki[/srodtytul] Kredyty i pożyczki są udzielane nie tylko na finansowanie inwestycji, ale również jako rodzaj wsparcia dla samorządowych budżetów w okresach, gdy dokucza im największy niedobór środków finansowych. Ma to miejsce co do zasady dwa razy do roku: na jego początku i na końcu, czyli w okresach, w których z jednej strony pieniądze na konto jeszcze nie wpłynęły, a z drugiej środki zgromadzone na rachunku się wyczerpały. W takich sytuacjach [b]źródłem pokrycia czasowych niedoborów mogą być m.in. zaciągnięte z konta bieżącego kredyty czy pożyczki krótkoterminowe. [/b] Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że jednostki samorządu terytorialnego mają dosyć dużą swobodę w korzystaniu z kredytowej (pożyczkowej) oferty banków. W zasadzie jedynym ograniczeniem przewidzianym w ustawie o finansach publicznych są obowiązujące pułapy zadłużenia. Oferta kredytowa, jaką banki oferują jednostkom samorządu terytorialnego, jest bardzo urozmaicona. Gminy, powiaty czy województwa mogą skorzystać m.in. z: - kredytu obrotowego w rachunku bieżącym – jest to kredyt odnawialny, co oznacza, że każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący powoduje spłatę i odnowienie kredytu w rachunku bieżącym i możliwość jego wielokrotnego wykorzystania w ramach przyznanego limitu; - kredytu obrotowego w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego – jest to kredyt nieodnawialny, udzielany albo jednorazowo, albo w formie linii kredytowej (wypłacany w transzach); - kredytu inwestycyjnego – jest on również nieodnawialny, udzielany jednorazowo lub wypłacany w transzach, jego środki służyć mogą sfinansowaniu deficytu budżetowego czy spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań powstałych np. z tytułu emisji papierów wartościowych. W ofercie bankowej obecne są również kredyty przeznaczone na finansowanie projektów unijnych. Obejmują one finansowanie zarówno kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu, jak i tych, które dofinansowaniem nie są objęte. [srodtytul]Usługi emisyjne[/srodtytul] Gminy, powiaty i województwa samorządowe poszukujące zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji mogą również skorzystać z pomocy w emisji obligacji komunalnych. Jednostki samorządu terytorialnego występujące w roli emitentów tych papierów wartościowych mogą pozyskiwać kapitał bezpośrednio na rynku. Z tak zgromadzonych środków można sfinansować takie zadania, które nie znajdują pokrycia w innych źródłach finansowania. Szczególnym rodzajem obligacji komunalnych są obligacje przychodowe. Umożliwiają one nie tylko pozyskanie niezbędnych środków, ale mają tę zaletę, że [b]zadłużenie z tytułu tych obligacji nie jest zaliczane do ogólnego zadłużenia jednostki, a więc nie zwiększa wskaźnika zadłużenia,[/b] określonego w ustawie o finansach publicznych.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL