fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lokaty i inwestycje

Szybki dostęp do gotówki bez utraty profitów

W co inwestują
Rzeczpospolita
Fundusze pieniężne dla firm mogą w tym roku przynieść zyski nawet powyżej 5 proc. To dobra alternatywa dla lokat bankowych
Firmy, które dysponują nadwyżkami finansowymi, mogą zamiast lokaty w banku wybrać fundusz rynku pieniężnego. Jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza wtedy, gdy firma nie zamierza zamrażać środków na określony czas, bo nie wie, kiedy będzie ich potrzebowała. Fundusze pieniężne są najmniej ryzykowne ze wszystkich funduszy. Inwestują w krótkoterminowe (od kilku miesięcy do roku) papiery dłużne: bony skarbowe, bony komercyjne, krótkoterminowe obligacje rządowe, oraz w lokaty bankowe.
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych przygotowały ofertę także z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Do funduszy pieniężnych przeznaczonych przede wszystkim dla firm (ale także bogatych klientów indywidualnych) można zaliczyć: Ideę Premium, UniWIBID SFIO, KBC Gamma SFIO, Citi Płynnościowy SFIO (pierwsza wpłata minimum 250 tys. zł). Fundusze te z reguły mogą się pochwalić bardzo dobrymi wynikami>patrz tabela, ale wymagana jest wysoka pierwsza wpłata. W inne fundusze firmy inwestują na takich samych zasadach jak inwestorzy indywidualni. Przy wpłacie dużych kwot mogą liczyć na niższe opłaty manipulacyjne (jeśli są one w ogóle pobierane), a w niektórych funduszach na zwrot części opłaty za zarządzanie. Wysokość zwrotu jest ustalana indywidualnie i zależy od wartości środków oraz długości umowy podpisanej z TFI.
Na przykład w UniWIBID trzeba wpłacić powyżej 1 mln zł, w KBC Subfundusz Pieniężny – powyżej 0,5 mln zł, w KBC GAMMA SFIO – powyżej 3 mln zł. [srodtytul]Łatwo wycofać pieniądze[/srodtytul] Stosunkowo wysokie stopy procentowe sprawiają, że fundusze pieniężne nadal są atrakcyjne. Eksperci szacują, że w tym roku zarobią średnio ok. 5 proc., a najlepsze z nich 6 proc. Powinny być więc konkurencyjne wobec lokat bankowych. – Fundusz pieniężny pozwala pośrednio zainwestować w zdywersyfikowany portfel lokat – podkreśla Małgorzata Popielewska, dyrektor ds. rozwoju produktów Union Investment TFI. Fundusze pieniężne umożliwiają wycofanie się z inwestycji w dowolnym momencie bez utraty wypracowanego zysku. Czas, jaki mija od złożenia zlecenia sprzedaży jednostek do wypłaty gotówki, to z reguły dwa – trzy dni, choć według statutów funduszy operacja może trwać do siedmiu dni kalendarzowych. [srodtytul]Różny skład portfela[/srodtytul] Inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup jednostek funduszy pieniężnych, powinni być świadomi, że różnice między nimi mogą być znaczące. Dotyczą one np. rodzaju papierów (różne terminy wykupu, choć na ogół nie dłuższe niż rok), rodzaju emitentów, wiążącego się z nimi ryzyka kredytowego. Często dane towarzystwo ma w ofercie kilka funduszy pieniężnych o zróżnicowanym stopniu ryzyka. Ich wyniki też mogą być zróżnicowane. Wyższe zyski powinny przynieść fundusze, które mają w portfelu obligacje korporacyjne czy inne papiery nieskarbowe, ale inwestycja w nie wiąże się z wyższym ryzykiem. Przykładem mogą być fundusze pieniężne DWS Polska TFI: DWS Płynna Lokata Plus czy DWS FIO Płynna Lokata. Miały one w portfelu bardziej ryzykowne papiery dłużne i przyniosły klientom znaczące straty. Wartość jednostek większości funduszy pieniężnych przyrasta jednak systematycznie – wahania dzienne sięgają kilku setnych procent – choć nie są to przyrosty duże. [srodtytul]Gdzie kupić[/srodtytul] Przeważnie przy zakupie jednostek funduszy pieniężnych nie są pobierane opłaty dystrybucyjne. Do wyjątków należą: DWS Polska Płynna Lokata (maks. 0,2 proc.), Lukas Lokacyjny (maks. 2 proc.), PKO/ CS Rynku Pieniężnego (maks. 0,2 proc.), PKO/CS Skarbowy (maks. 0,4 proc.). Gdy powierza się dużą kwotę (np. w PKO/CS Rynku Pieniężnego wystarczy 5 tys. zł), opłaty mogą być niższe lub nie ma ich w ogóle. Jednostki funduszy można kupić w placówkach danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w bankach, domach maklerskich, u doradców finansowych, takich jak: Open Finanse, Xelion, Expander itp., a także przez Internet (lista dystrybutorów znajduje się na stronach TFI). Aby przystąpić do danego funduszu, należy złożyć zlecenie otwarcia rejestru i wpłacić co najmniej minimalną wymaganą przez fundusz kwotę. Gdy chce się kupić jednostki przez Internet, należy złożyć w towarzystwie wniosek o dostęp do elektronicznego systemu transakcyjnego. Dokładne informacje znajdują się na stronach WWW danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Najlepsze fundusze rynku pieniężnego w ciągu 12 miesięcy zarobiły powyżej 5 proc., natomiast najsłabsze poniżej 2 proc. Najgorzej wypadł DWS Płynna Lokata Plus, który stracił 7,6 proc. Arka BZ WBK Ochrony Kapitału też ma stratę, ale dużą mniejszą – 0,1 proc. Pioneer Pieniężny zyskał tylko 1,6 proc., a Lukas Lokacyjny 1,7 proc. [ramka][b]Zanim dokonasz wyboru[/b] - Określ cel inwestycji. Jeśli jest nim bezpieczeństwo środków, to wybierz fundusz pieniężny, który za benchmark (punkt odniesienia) ma jeno- lub trzymiesięczny WIBID. Fundusz taki inwestuje w bezpieczne instrumenty o krótkim terminie wykupu. Istotny jest również rodzaj instrumentów, które fundusz ma w portfelu. Jest on tym bezpieczniejszy, im mniej inwestuje w papiery korporacyjne czy strukturyzowane. - Zwrócić uwagę na stabilność wyników. Wahania jednostek odbiegające od średniej dla funduszy pieniężnych (od kilku do kilkunastu setnych procentu) mogą świadczyć o tym, że w portfelu danego funduszu znajdują się aktywa, których cena jest wrażliwa na sytuację rynkową. Papiery i lokaty na rynku pieniężnym są krótkoterminowe i dlatego przynoszą stabilne, choć niewielkie zyski. - Wybierz fundusz, którym przez dłuższy czas zarządza ta sama osoba potrafiąca wypracować stabilne, korzystne stopy zwrotu. Można oczekiwać, że dzięki takiemu zarządzającemu fundusz utrzyma dobre wyniki w kolejnych latach. [/ramka] [ramka][b]Bogdan Jacaszek, dyrektor Biura Zarządzania Aktywami w KBC TFI[/b] Przy wyborze funduszu gotówkowego należy zwrócić uwagę na udział aktywów płynnych (obligacje przedsiębiorstw o terminie zapadalności do trzech miesięcy oraz obligacje skarbowe cechujące się wysoką płynnością). W celu ograniczenia ryzyka kredytowego należy wybierać fundusze o niskim lub zerowym zaangażowaniu w papiery emitentów zagranicznych oraz w instrumenty strukturyzowane. Generalnie podmioty zagraniczne mają teraz większe zadłużenie i wiąże się z nimi wyższe ryzyko. Obecnie ze względu na strukturę lokat funduszy pieniężnych (w znacznej mierze są oparte na stawce WIBOR: jedno-, trzy- i sześciomiesięcznej) stopa zwrotu z funduszy jest ściśle związana z oprocentowaniem na rynku międzybankowym, które stopniowo spada wraz z obniżaniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W takiej sytuacji zarządzający – chcąc utrzymać stopy zwrotu na wyższym poziomie – inwestują część aktywów w obligacje o stałym oprocentowaniu i wykupie do trzech lat. W najbliższym półroczu stopa zwrotu z funduszy pieniężnych powinna wynieść 5 – 7 proc. w skali roku.[/ramka] [ramka][b]Andrzej Czarnecki, zarządzający funduszami Union Investment TFI[/b] Mimo spadku stóp procentowych wyniki funduszy pieniężnych nie muszą być gorsze niż w ubiegłym roku. Na ostatnich przetargach wzrosło oprocentowanie bonów skarbowych. W minionych latach było zbliżone do stopy referencyjnej NBP. Teraz inwestorzy, widząc problemy, jakie rząd ma z finansowaniem deficytu budżetowego, domagają się wyższych stóp zwrotu z bonów. Jeszcze wyższe odsetki muszą płacić emitenci papierów komercyjnych, w które fundusze pieniężne także inwestują. Dlatego w 2009 r. fundusze te powinny przynieść zysk przekraczający 5 proc., a najlepsze z nich zarobią od 6 do 6,5 proc.[/ramka] [i]Kinga Żelazek, Notoria Serwis[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA