fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Coraz mniej czasu na opracowanie sprawozdań

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Do 20 marca zarząd jednostki samorządu terytorialnego musi przedstawić radzie informację o wykonaniu budżetu w poprzednim roku. Trzeba je również przedłożyć regionalnej izbie obrachunkowej
Sprawozdanie to zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
Dołączyć trzeba również sprawozdanie, o którym mowa w art. 197 pkt 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180304]ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych[/link], dotyczące wykonania planu finansowego jednostek (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego), w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym. Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Sprawozdanie jednostka przesyła do regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym.
Ustawa o finansach publicznych nie przewiduje obowiązku przesyłania do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury, innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. [srodtytul]O wpływach z podatków i sprzedaży mienia[/srodtytul] Przedstawiając wykonanie dochodów, zarząd powinien zaprezentować wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł i wskazać przyczyny odchyleń w ich realizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz zaprezentowanie skutków finansowych udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia. W celu dopełnienia informacji o realizowanych dochodach należy przedstawić stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości. Szczegółowego przedstawienia w sprawozdaniu wymaga również realizacja dochodów z majątku gminy, powiatu czy województwa, w tym ze sprzedaży jego składników – o ile w budżecie planowane były dochody z tego tytułu. Zaprezentować trzeba również kwoty dotacji otrzymanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego i ich wykonanie. [srodtytul]Jak rozdysponowano środki[/srodtytul] Część opisowa sprawozdania powinna zawierać informacje o wykonaniu wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W wydatkach bieżących należy opisać wykonanie: – planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze wskazaniem przyczyn odchyleń w ich realizacji, – dotacji udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego (na jakie zadania, na jakiej podstawie udzielono tych dotacji, jakim jednostkom oraz w jakich dokładnie kwotach), – dotacji udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych, dofinansowania realizacji zadania (na jakie zadania i jakim podmiotom, w jakim trybie udzielono i rozliczono te dotacje), – dotacji dla zakładów budżetowych, instytucji kultury, SP ZOZ, – pomocy finansowej dla JST. Opisania wymaga również wykonanie wydatków na obsługę długu oraz wydatków związanych z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST. Wykonanie wydatków majątkowych zarząd powinien przedstawić w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej. Oznacza to, że jeżeli w budżecie ustalony był plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, to należy opisać wykonanie wydatków na poszczególne zadania. Jeżeli zadań tych nie zrealizowano albo zostały one wykonane w innych niż zaplanowane kwotach, należy również wskazać tego przyczyny. Z uwagi na treść uchwały budżetowej i postanowień art. 124 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie powinno również zawierać informacje dotyczące wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, w tym o zaciągniętych zobowiązaniach na ich finansowanie. Trzeba w nim także uwzględnić informacje dotyczące wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i funduszy celowych. Należy w nim też zawrzeć dane dotyczące finansowania realizacji zadań zleconych oraz tych, które np. gmina wykonywała wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów lub porozumień. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, w którym planowane były środki na wydatki jednostek pomocniczych, powinno również zawierać informację o realizacji tych wydatków. Ustawa nie wymaga natomiast przedstawienia realizacji planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych. Informacje takie można traktować jako materiał uzupełniający. Przedstawiając wykonanie budżetu, zarząd powinien odnieść się także do realizacji przychodów i rozchodów, czyli wskazać, czy planowane przychody budżetu z poszczególnych źródeł zostały wykonane (np. czy kredyty i pożyczki zaciągnięto w planowanej wysokości) oraz czy wykonano planowane rozchody. [ramka][b]Uwaga [/b] Gminy i województwa muszą również uwzględnić informację o realizacji dochodów i wydatków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.[/ramka] [ramka][b]Co podać mieszkańcom do wiadomości[/b] Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych wymaga, aby zarząd jednostki samorządu terytorialnego podał do publicznej wiadomości – do 31 maja roku następnego po roku budżetowym – informację obejmującą: - wykonanie budżetu w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, - kwotę wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów albo ostatecznych decyzji administracyjnych oraz uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem, - kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, - wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą, - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA