Tylko tracący posady dostaną odprawy

Masz kłopoty i musisz ograniczyć liczebność załogi? Jeśli tak, nie płacisz odpraw tym, którzy w wyniku transferu zachowują etaty u nowego pracodawcy
Taka teza wypływa z [b]orzeczenia Sądu Najwyższego z 28 maja 2008 r. (I PK 259/07).[/b]Kodeks pracy zobowiązuje w art. 18[sup]3a[/sup] § 2 do równego traktowania pracowników w zatrudnieniu. Nie wolno ich dyskryminować w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio ze względu np. na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze.[srodtytul]Zakaz niebezwzględny[/srodtytul]Niedozwolone jest zatem każde różnicowanie sytuacji pracowników z powodów uważanych za dyskryminujące, jeżeli ich skutkiem jest m.in. niekorzystne wynagrodzenie za pracę lub inne warunki zatrudnienia, pominięcie przy awansach lub przyznawaniu innych świadczeń. Wyjątek to sytuacja, gdy zróżnicowanie nastąpiło według obiektywnych kryteriów. Tyle mówią przepisy. Nie wynik...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL