Ściągając długi prezydent miasta mógł użyć pieczęci gminy

Na tytule wykonawczym obejmującym należności miasta z podatku od nieruchomości można umieścić pieczęć z herbem gminy
Do właściwości organów gmin o statusie miasta przeszły bowiem, jako zadania własne, zadania i kompetencje należące wcześniej do urzędów skarbowych, określone w art. 19 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dotyczą one podatków i opłat ustalanych i pobieranych przez organy gminy.Przepisy te jednoznacznie wskazują, że organ gminy może być organem egzekucyjnym w sytuacji, gdy jest jednocześnie wierzycielem – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (sygn. I SA/Bd 274/08).Tytuł wykonawczy obejmujący zaległości w podatku od nieruchomości oraz odsetki za zwłokę skierował do Polskich Kolei Państwowych SA w Warszawie prezydent miasta Bydgoszcz. PKP złożyły zarzut w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Zdaniem kolei pieczęć na tytule wykonawczym nie spełnia kryteriów uznania jej za pieczęć urzędową.Kiedy prezydent Bydgoszczy nie uwzględnił zarzutu, a jego stanowisko podzieliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze, PKP zł...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL