fbTrack

W sądzie i urzędzie

Prawnik musi wykazać, że działa legalnie

Adwokat wnoszący sprzeciw od nakazu zapłaty dla reprezentowanej przez niego spółki musi dołączyć do niego np. odpis z KRS
Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 2 kwietna 2008 r. (sygn. III CZP 20/08). Chodzi o potwierdzenie umocowania organu osoby prawnej – członka czy członków zarządu, dyrektora itp. – do udzielania pełnomocnictwa adwokatowi w reprezentowaniu jej przed sądem. Dlatego we wskazanej uchwale SN potwierdził, że zamiast odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystarczy dołączyć do sprzeciwu od nakazu zapłaty inny dokument wykazujący owo umocowanie. Stanowisko zajęte przez SN odnieść trzeba oczywiście także do innych fachowych pełnomocników: radców prawnych i rzeczników patentowych w sprawach własności przemysłowej.
Sąd Najwyższy we wskazanej uchwale stwierdził, powołując jako podstawę art. 4798a kodeksu postępowania cywilnego, że niedołączenie do sprzeciwu od nakazu zapłaty wniesionego przez adwokata w sprawie gospodarczej odpisu z KRS albo innego dokumentu wykazującego, że organ osoby prawnej udzielającej pełnomocnictwa może ją reprezentować, uzasadnia odrzucenie sprzeciwu. W myśl art. 4798a k.p.c., dotyczącego postępowań odrębnych w sprawach gospodarczych, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty złożone w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, które nie mogą otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, a zostały wniesione przez stronę reprezentowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, sąd musi odrzucić bez wzywania do ich uzupełniania. Brak zatem przy sprzeciwie odpisu z KRS albo innego dokumentu potwierdzającego umocowanie organu osoby prawnej do udzielania pełnomocnictwa procesowego fachowemu pełnomocnikowi jest w ocenie SN brakiem formalnym.
Zarządzenie o odrzuceniu może wydać także referendarz sądowy. Warto przypomnieć tu uchwałę z 8 listopada 2007 r. (sygn. III CZP 92/07), w której SN uznał, że odpis z KRS nie musi być aktualny na dokładnie tę samą datę co data pełnomocnictwa; może mieć datę wcześniejszą. W sprawie, na której tle SN podjął uchwałę z 8 listopada 2007 r., chodziło o pełnomocnictwo składane w związku z wniesieniem sprzeciwu od wyroku zaocznego wydanego w sprawie gospodarczej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL