fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Działalność sezonowa, a obowiązek płacenia składek ZUS

www.sxc.hu
W interesie przedsiębiorcy, czyli prowadzącego biznes (płatnika składek), jest wykazanie w ZUS wszelkimi środkami dowodowymi, że brak formalnego zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej nie wpływa na wymóg opłacania składek od 1 grudnia do 1 marca kolejnego roku.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą o charakterze sezonowym. Wykonuję usługi koszenia traw i zbioru siana na terenach miejskich zarówno na rzecz podmiotów państwowych, jak i osób fizycznych. Od 1 grudnia do 1 marca nie wykonuję takich prac. Ostatnio dowiedziałem się w ZUS, że jednak podlegałem ubezpieczeniu społecznemu również w tych okresach (czyli od 1 grudnia do 1 marca kolejnego roku), gdyż formalnie prowadziłem działalność, a nie zgłaszałem jej zawieszenia, i muszę zapłacić te składki. Czy ZUS ma rację? – pyta czytelnik.

Nie.

Stanowisko ZUS jest niezasadne. Wynika to z kilku okoliczności. Przede wszystkim aby rozstrzygnąć wpływ zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej (lub – jak w tej sprawie – zaniechania tego działania) na podleganie ubezpieczeniom społecznym, trzeba odwołać się do art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nim ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym podlegają obowiązkowo osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące. Z kolei art. 13 pkt 4 ustawy o sus wskazuje, że osoby takie podlegają obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zaprzestania, z wyłączeniem okresu, na który zawiesiły jej wykonywanie na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Z porównania tych norm wynika, że akcentuje się nie tyle formalnie rozumiany status biznesmena, ile faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej.

Przy stosowaniu tej regulacji Sąd Najwyższy w wyroku z 18 listopada 2011 r. (I UK 156/11) uznał, że nie ma wątpliwości, iż prowadzenie działalności gospodarczej o tyle stanowi tytuł podlegania ubezpieczeniom, o ile faktycznie ubezpieczony wykonuje tę działalność, choć stopień natężenia jego aktywności może być różny. Jeśli bowiem rzeczywiście prowadzi działalność dającą się zakwalifikować jako gospodarcza, a tego nie rejestruje we właściwym rejestrze (urzędzie), należy uznać, że prowadzi działalność podlegającą wymogowi ubezpieczenia.

Z korelacji tych przepisów i stanowiska SN wynika niezbicie, że podstawowe znaczenie dla objęcia ubezpieczeniem społecznym ma wykonywanie lub niewykonywanie działalności. Natomiast formalne zgłoszenie startu działalności lub jej zawieszenia ma znaczenie, jak wskazał SN w wyroku z 22 lutego 2010 r. (I UK 240/09), jedynie jako domniemanie faktyczne. Zakłada się, że skoro takiej czynności dokonano, to działalność rozpoczęła się lub uległa zawieszeniu. Co istotne, nie wyklucza to jednak możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwnego, tyle że powinna to uczynić zainteresowana strona, czyli prowadzący działalność.

Warto dodać, że zawieszenie działalności gospodarczej różni się znacząco od „zaprzestania jej prowadzenia". Zawieszenie działalności nie jest bowiem czasowym jej zaprzestaniem, lecz znaczącym ograniczeniem. Tak uznał SN w wyroku z 17 czerwca 2011 r. (II UK 377/10). W okresie zawieszenia biznesmen ma bowiem prawo wykonywać wiele czynności, m.in. te niezbędne do zachowania źródła przychodu. Natomiast w czasie czasowego zaprzestania wykonywania działalności żadnych czynności nie podejmuje się.

Odpowiadając czytelnikowi. W interesie przedsiębiorcy, czyli prowadzącego biznes (płatnika składek), jest wykazanie w ZUS wszelkimi środkami dowodowymi, że brak formalnego zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej nie wpływa na wymóg opłacania składek od 1 grudnia do 1 marca kolejnego roku, skoro w tych okresach nigdy nie wykonywał on żadnej działalności.

Marcin Nagórek, radca prawny

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 13 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA