Nagroda roczna dla pracownika – rozliczenie CIT

www.sxc.hu
Nagroda wypłacona na podstawie odpowiednich regulaminów powinna być ujęta jako koszt roku, za który jest należna. Bonus uznaniowy, niewynikający z wcześniejszych ustaleń, pomniejsza przychód firmy w momencie przekazania.

Jednym ze sposobów motywowania pracowników jest uzależnianie części ich wynagrodzenia od wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo pracodawcy. W praktyce przyjmuje to postać premii (zwanej także bonusem) wypłacanej pracownikom pod warunkiem zrealizowania przez firmę określonych celów biznesowych (np. wypracowanie zakładanego wzrostu, osiągnięcie przez pracowników określonych wyników itd.). Bonusy te wypłacane są za różne okresy (np. premie kwartalne, roczne), ale ze swej natury płatne są już po zakończeniu okresu, za który są należne, ponieważ do wypłaty takiej premii konieczne jest zamknięcie okresu i weryfikacja, czy warunki do wypłaty bonusów zostały spełnione.

Ten specyficzny charakter premii sprawia, że problematyczne staje się określenie momentu ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności w przypadku premii rocznych lub innych, dla których moment wypłaty przypada w innym roku finansowym niż okres, którego bonus dotyczy....

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL