fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

O pomocy z PFRON przesądzą kontrahenci

123RF
Począwszy od stycznia br. firmy, które są z sobą powiązane np. udziałowo, muszą liczyć efekt zachęty metodą ilościową uwzględniając pracowników zatrudnianych w tych wszystkich zakładach – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

To skutek zmiany przepisów, stanowiska BON z 15 grudnia 2014 r. (BON-I-52311-365-2-LK/2-14 i wyjaśnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 20 lutego 2015 r. (DDO-52-566(2)/14/RR, udzielonego organizacji OBPON w sprawie rozumienia „jednego przedsiębiorstwa".

Wspólny mianownik

W przypadku firm powiązanych w świetle rozporządzenia KE 651/2014 i rozporządzenia o pomocy de minimis 1407/2013 – jakie skutki wywołuje ten fakt dla obu firm? Czy chodzi tylko o sumowanie łącznie otrzymanej pomocy de minimis i pomocy innej niż de minimis, czy są jeszcze jakieś inne aspekty tego powiązania?

Patrząc na te dwa wymienione w pytaniu rozporządzenia, fakt firm powiązanych przekłada się na:

1. wielkość firmy (należy sumować zatrudnienie z firm powiązanych)

2. wykazywanie efektu zachęty metodą ilościową na Wn-D (poz. 39 i 41 – pracodawca bierze pod uwagę swoich pracowników, tj. osoby wymienione w art. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia KE 651/2014 i osoby z firm powiązanych),

3. sytuację ekonomiczną firmy – badana jest z uwzględnieniem wszystkich firm ze sobą powiązanych,

4. jednym limicie w przypadku SOD – 10 mln euro na rok (wspólnie dla wszystkich powiązanych firm),

5. jednym limicie w przypadku pomocy de minimis – 200 tys. euro (wspólnie dla wszystkich) w ciągu trzech ostatnich lat podatkowych.

Komunikat o błędzie

Jesteśmy ZPCHR, zakładem produkcyjnym. Zatrudniamy 242 osoby, w tym 182 niepełnosprawnych. Powiązanie z innymi podmiotami, które nie są ZPCHR, dałoby zatrudnienie 372 osobom, w tym 184 niepełnosprawnym, a więc nie byłoby 50 proc. niepełnosprawnych. W W-nD w poz. 35 zaznaczam ZPCHR, ale w poz. 37= 372, a poz. 38 =184. Program SODiR neguje, że w poz. 35 nie może być ZPCHR, bo nie ma odpowiedniego procentu osób niepełnosprawnych, a przecież tego statusu nie utraciliśmy. Jak zatem wypełnić po 1 stycznia poz. 37–42 na Wn-D?

Kwestie firm powiązanych należy wziąć pod uwagę tylko i wyłącznie na Wn-D w poz. 9 (wielkość firmy – liczone łącznie osoby z firmy czytelnika i z firm powiązanych, biorąc pod uwagę art. 5 z załącznika nr 1 do rozporządzenia KE 651/2014, oraz tylko i wyłącznie w poz. 39 i 41 na Wn-D, biorąc również pod uwagę ww. artykuł z tego rozporządzenia).

Wartości wykazywane w poz. 36, 37 i 38 na Wn-D należy wyliczać tylko i wyłącznie na podstawie ustawy o rehabilitacji – tj. art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 2a, a dla zpchr – dodatkowo na podstawie art. 28 tej ustawy. W związku z tym w tych pozycjach czytelnik powinien wykazać tylko i wyłącznie swoich pracowników, a nie dodatkowo osoby z powiązanych firm. Program SODiR „szaleje", ponieważ czytelnik źle wypełnia te dwie pozycje na wniosku Wn-D. Należy zatem wpisać w poz.:

- 37 – 242 osoby ogółem,

- 38 – 182 osoby niepełnosprawne.

- 39 – trzeba podać 372 osoby

- 41 – ustaloną średnią z wcześniejszych 12 miesięcy (biorąc pod uwagę osoby z firmy czytelnika i osoby z firm powiązanych – jeżeli podmioty były już powiązane w 2014 r.).

Te trzy pozycje – tj. 9, 39 i 41 – trzeba wyliczać na podstawie rozporządzenia KE 651/2014, a poz. 36, 37 i 38 – tylko i wyłącznie na podstawie ustawy o rehabilitacji.

Suma pracowników

W związku z nowym rozporządzeniem (KE 651/2014) od stycznia br. zmienił się druk Wn-D. Jak go wypełniać, gdy jeden podmiot jest 100-procentowym właścicielem w drugiej firmie, czyli jesteśmy firmami powiązanymi? Czy w polu 39 wniosku Wn-D podmiotu nadrzędnego (posiadającego udziały) wykazywać mamy sumę wszystkich pracowników z obydwu podmiotów? Wątpliwości mamy też co do sposobu wyliczania efektu zachęty. Czy wzrost zatrudnienia mamy liczyć:

- w każdym z podmiotów oddzielnie czy też

- sumując zatrudnienie w tych dwóch podmiotach? Jeżeli tak, co w sytuacji, gdy nie uzyskujemy efektu zachęty metodą ilościową?

Czy (i jak) możemy zastosować metodę jakościową?

Za okresy, począwszy od stycznia 2015 r., należy wykazać przeciętny miesięczny stan zatrudnienia ustalony w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zgodnie z art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (DzUrz UE L 187 z 26 czerwca 2014, str. 1) oraz art. 3 i 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

We wnioskach za okresy sprawozdawcze, począwszy od stycznia 2015 r., nie należy wypełniać poz. 40.

Zgodnie z art. 5 załącznika 1 rozporządzenia Komisji (UE) liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP). Jest to liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. W częściach ułamkowych RJP przyjmuje się pracę osób, które nie przepracowały pełnego roku lub pracowały w niepełnym wymiarze godzin (bez względu na okres zatrudnienia), a także pracowników sezonowych.

W skład personelu wchodzą:

- pracownicy,

- osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,

- właściciele – kierownicy,

- partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Dla właścicieli oraz partnerów prowadzących regularną działalność gospodarczą w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe nie ustala się nominalnego wymiaru czasu pracy analogicznie jak dla pracowników czy wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Zgodnie z opinią resortu pracy (BON-I-52311-195-2-LK/2011) należy wobec nich przyjmować nominalny wymiar czasu pracy równy 1. Ewentualne ustalenie przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu tych osób może wynikać z ich formalnej niepełnomiesięcznej aktywności (np. gdy wspólnik przystąpił do spółki w połowie miesiąca).

Uwaga! Wliczanie ww. osób do stanu zatrudnienia nie oznacza, że przysługuje na nie dofinansowanie do wynagrodzeń, o którym mowa w art. 26a ustawy o rehabilitacji. Należy się ono wyłącznie na pracowników w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy oraz na niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji.

Do bieżącego stanu zatrudnienia nie należy wliczać:

- praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym,

- osób przebywających na urlopie macierzyńskim,

- osób przebywających na urlopie wychowawczym,

- osób przebywających na urlopach rodzicielskich – wytyczne UOKiK,

- osób przebywających na urlopach ojcowskich – wytyczne UOKiK.

Uwaga! Dane wykazane w poz. 36–42 wniosku Wn-D podaje się, stosując zaokrąglenie (w dół – gdy pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4; w górę – jeśli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9).

Przedsiębiorstwa powiązane

Czytając wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 20 lutego 2015 r. (DDO-52-566(2)/14/RR) dotyczące przedsiębiorstw powiązanych, zgodnie z art. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014, pojęcie przedsiębiorstwa należy rozumieć bardzo szeroko. Jest nim bowiem każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, czyli oferujący na rynku towary lub usługi. Podstawową cechą opisującą przedsiębiorstwo jest jego niezależność w działaniach rynkowych. W konsekwencji przedsiębiorstwem może być grupa podmiotów, które łącznie tworzą jednolity organizm gospodarczy. Ten organizm jest właśnie tym, co na gruncie unijnego prawa konkurencji należy uznać za przedsiębiorstwo.

Zasadnicze znaczenie przy określeniu, czy dane podmioty tworzą wspólnie przedsiębiorstwo, ma zakres, w jakim mogą funkcjonować niezależnie od siebie. Nie może być bowiem uznany za niezależny podmiot ten, który podlega kontroli innego podmiotu lub na który inny podmiot wywiera wpływ w takim stopniu, że nie ma on możliwości samodzielnego decydowania w zakresie swojej działalności.

W orzecznictwie unijnym wielokrotnie wyrażano pogląd, że podmioty o złożonej strukturze, na które składa się wiele powiązanych ze sobą jednostek o odrębnej osobowości prawnej, należy traktować jako jednolity organizm gospodarczy (jedno przedsiębiorstwo) – np. orzeczenie TSUE z 14 lipca 1972 r. w sprawie Imperial Chemical Industries ECR (1972) 00619. Jeśli więc beneficjent dofinansowania jest elementem ww. jednolitego organizmu gospodarczego, to wzrost netto liczby pracowników należy ustalić na poziomie takiego organizmu. Kwestią przesądzającą o „przynależności" do jednolitego organizmu gospodarczego (jednego przedsiębiorstwa) jest możliwość wywierania decydującego wpływu przez jeden podmiot na drugi, a więc w szczególności zachodzące między podmiotami relacje powiązania. Zgodnie z art. 3 ust. 3 załącznika 1 do rozporządzenia 651/2014 przedsiębiorstwa powiązane to te pozostające w jednym z poniższych związków:

- przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka,

- przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa,

- przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z zawartą z nim umową lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki,

- przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Jeśli zatem podmiot wnioskujący o dofinansowanie wiążą z innym podmiotem (lub innymi podmiotami) wskazane wyżej relacje, to podmioty te tworzą jedno przedsiębiorstwo. W konsekwencji stan zatrudnienia należy określić dla wszystkich tych podmiotów łącznie zarówno na potrzeby obliczania wielkości przedsiębiorstwa, jak i wykazania efektu zachęty.

Analogicznie jest w przypadku badania sytuacji ekonomicznej – jej ocena powinna obejmować sprawozdania skonsolidowane całej grupy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. p rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych jest wyłączona blokowo z obowiązku notyfikacji, jeśli nie przekracza 10 mln euro na przedsiębiorstwo rocznie.

W związku z powyższym wskazany limit odnosi się do jednego podmiotu w sensie gospodarczym, w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Przy obliczaniu limitu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. p rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, należy zatem sumować każdą pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych otrzymaną na poziomie grupy w danym roku.

Zatem uwzględniając powyższe rozporządzenie, fakt firm powiązanych przekłada się na:

1. wielkość firmy – poz. nr 9 na Wn-D (należy łączyć zatrudnienie z firm powiązanych)

2. wykazywanie efektu zachęty metodą ilościową na Wn-D (poz. 39 i 41) – trzeba brać pod uwagę swoich pracowników, tj. osoby wymienione w art. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia KE 651/2014 i osoby z firm powiązanych.

Czytelnik powinien więc liczyć wzrost zatrudnienia, biorąc wskaźniki z dwóch firm. Niestety, kiedy nie będzie wykazanego wzrostu, to efekt zachęty metodą jakościową trzeba ustalić tak jak dotychczas – biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie swoich pracowników i art. 26b ust. 4 lub 5 ustawy o rehabilitacji.

3. sytuacji ekonomicznej firmy – badana jest w oparciu o wszystkie firmy ze sobą powiązane,

4. jednym limicie w przypadku SOD – 10 mln euro na rok (wspólnie dla wszystkich powiązanych firm).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA