fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Skarbnik odwołany bez inicjatywy wójta czy starosty

www.sxc.hu
Są sytuacje, w których rada może zdjąć ze stanowiska skarbnika bez inicjatywy wójta czy starosty.

W wyroku z 10 marca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne zawiera samodzielną procedurę odwoływania skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, który naruszył zakazy antykorupcyjne.

Skarbnik powiatu węgorzewskiego został odwołany przez radę (bez wniosku starosty w tej sprawie). Powodem był jego wybór do zarządu Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rada ustaliła bowiem, że stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Tymczasem ustawa antykorupcyjna zabrania skarbnikom zarządzać taką działalnością.

Skarbnik odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Argumentował, że do zarządu stowarzyszenia został wybrany zaocznie. Gdy tylko dowiedział się o wyborze, tego samego dnia złożył rezygnację z funkcji. W konsekwencji faktycznie żadną działalnością gospodarczą prowadzoną przez stowarzyszenie nigdy nie zarządzał.

WSA w Olsztynie przyznał skarbnikowi rację. Po pierwsze – zwrócił uwagę na wadliwy tryb odwołania skarbnika. Wskazał, że rada powiatu podjęła uchwałę bez wniosku starosty. W konsekwencji naruszyła art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, mówiący, że skarbnika rada powołuje i odwołuje na wniosek starosty. Tym samym uchwała jest nieważna – orzekł olsztyński WSA.

Po drugie – sąd wskazał, że skarbnik nie naruszył przepisów antykorupcyjnych, bo faktycznie żadną działalnością gospodarczą stowarzyszenia nie zarządzał. Przepisy ustawy z 1997 r. nie wiążą sankcji w postaci utraty stanowiska z samym zasiadaniem we władzach stowarzyszenia, ale dopiero z faktycznym zarządzaniem działalnością gospodarczą.

Z tym drugim stanowiskiem w pełni zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Potwierdził, że uchwała rady powiatu węgorzewskiego jest nieważna (wyrok z 10 marca 2015 r.).

Jednocześnie wyjaśnił, że WSA w Olsztynie dokonał błędnej wykładni przepisów, przyjmując, że do odwołania skarbnika za naruszenie przepisów antykorupcyjnych konieczna jest inicjatywa starosty powiatu. – Art. 5 ust. 3 tzw. ustawy antykorupcyjnej stanowi, że jeżeli przewidziane w niej zakazy narusza skarbnik powiatu, to rada odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym przewodniczący rady uzyskał informację o przyczynie odwołania – uzasadniał Robert Sawuła, sędzia NSA. – Oznacza to, że organem, który procedurę odwoławczą w trybie przepisów ustawy antykorupcyjnej inicjuje, nie jest starosta, ale rada – wyjaśnił sędzia Sawuła.

sygnatura akt: II OSK 1946/13

Opinia

Stefan Płażek, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stosunek pracy z powołania ma ułatwić wprowadzanie na danym stanowisku zmian kadrowych. Samorządowe ustawy ustrojowe tę łatwość niwelują, wymagając współdziałania rady (sejmiku) i wójta (starosty, marszałka) zarówno przy powoływaniu, jak i odwoływaniu skarbnika. To jest zaś przyczyną licznych utarczek między organami j.s.t. zarówno przy obsadzaniu tego stanowiska, jak i przy zdejmowaniu zajmujących je osób. Dlatego uważam, że najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby zatrudnianie skarbnika na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony. Skarbnik musiałby też wówczas pochodzić z konkursu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA