fbTrack

Podatki

Jak skorzystać z ulgi na Internet

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Czy można odliczyć wydatki na używanie Internetu przez telefon komórkowy, czy trzeba być właścicielem mieszkania, żeby odliczyć takie wydatki? Co z multipakietem i rozliczeniem wydatków przez małżonków? Na pytania odpowiada Stanisław Walenta, radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy
Czy mogę odliczyć wydatki na używanie Internetu, ale za pośrednictwem telefonu komórkowego? Operator na fakturze podaje je osobno.
Niektóre z organów podatkowych twierdzą, że tak, jeżeli tylko korzystanie z dostępu do sieci Internet odbywa się w miejscu zamieszkania podatnika (lokalu lub budynku). Taka interpretacja wynika z literalnego brzmienia przepisu. Należy przy tym pamiętać, że w praktyce tego rodzaju wydatki są wydatkami na korzystanie z usług tzw. mobilnego dostępu do sieci Internet, a wydaje się, że treść przepisu odnosi się do usług tzw. stacjonarnego dostępu do sieci Internet. Wskazuje na to użycie w przedmiotowym przepisie słów: „wydatki… na użytkowanie sieci Internet w lokalu (budynku)”. Należy również zauważyć, że praktyką organów skarbowych jest wymóg, aby na fakturze VAT dokumentującej wydatki podatnika znajdował się adres potwierdzający miejsce świadczenia usługi przez dostawcę Internetu. Takiej informacji natomiast nie znajdziemy zazwyczaj na fakturze wystawianej przez operatora świadczącego usługi mobilnego dostępu do sieci Internet np. za pośrednictwem telefonu komórkowego. Czy muszę być właścicielem mieszkania, by odliczyć wydatki?
Nie Przepis art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia prawa do tej ulgi od posiadania prawa własności do lokalu mieszkalnego czy domu, w którym korzystamy z dostępu do Internetu. Nie znaczy to jednak, że nie musimy w ogóle posiadać tytułu prawnego do lokalu czy budynku, ponieważ organy podatkowe lubią sprawdzać, na jakiej podstawie odliczamy poniesione wydatki. Takim tytułem może być każda forma umowy cywilnoprawnej, jaka łączy właściciela nieruchomości z podatnikiem korzystającym z ulgi i upoważnia podatnika do korzystania z nieruchomości, czyli np. umowa najmu czy użyczenia. Pamiętać też należy, że odpisać od dochodu możemy tylko te wydatki, które mamy udokumentowane w postaci faktury VAT. Koniecznie musi ona być wystawiona na nazwisko i imię podatnika, z podaniem adresu zamieszkania, czyli miejsca, w którym świadczona jest przez operatora usługa dostępu do Internetu. Korzystam z multipakietu. W rachunku nie jest wyodrębniona kwota za Internet. Czy mimo to mogę skorzystać z ulgi? Nie Aby podatnik mógł w zeznaniu rocznym odliczyć wydatki na Internet, operator musi na fakturze wydzielić kwoty należne z takiego tytułu z pozostałych usług, np. rozmów telefonicznych. A ponieważ nie wszyscy to robią, nie każdy multipakiet będzie uprawniał do ulgi. Czy każdy z małżonków może odliczyć wydatki? Tak, przy czym obydwoje z małżonków muszą ponieść wydatek. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, aby dwoje małżonków mogło korzystać z odliczenia z tytułu ulgi na Internet, faktura wystawiana przez operatora powinna zawierać dane obydwojga małżonków i obydwoje powinni ponosić wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, np. poprzez przelew dokonywany ze wspólnego konta. Należy przy tym zauważyć, że jeżeli małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, to wchodzą do niej w całości pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z nich. Oznacza to, że poniesienie wydatku za korzystanie z sieci Internet z powyższych środków powinno być rozumiane jako poniesienie wydatku przez obydwoje małżonków. W jaki sposób w PIT-O należy podać koszty poniesione na użytkowanie Internetu: netto, jak widnieje na fakturze TP SA, czy też może do tej kwoty netto naliczyć 22 proc. VAT? Osoby, które poniosły wydatki w związku z dostępem do sieci Internet, mogą odpisać od swojego dochodu maksymalnie 760 zł rocznie. Chodzi o kwotę brutto. Osobiście radziłbym pani raz jeszcze przejrzeć faktury wystawione przez operatora i zsumować kwoty brutto, czyli powiększone o podatek od towarów i usług.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL