fbTrack

Akty prawne

Obowiązują od 26 marca 2008

LEKARZ SĄDOWY
- do 31 grudnia 2008 r. lekarzem sądowym jest również inny lekarz dopuszczony przez prezesa sądu okręgowego do wykonywania czynności lekarza sądowego – to istota zmienionej 29 lutego ustawy o lekarzu sądowym (DzU nr 51, poz. 293) SŁUŻBA CELNA
- nowa tabela miesięcznych stawek uposażenia zasadniczego dla funkcjonariuszy Służby Celnej (DzU nr 51, poz. 296) STRAŻ GRANICZNA - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o postępowaniu w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (DzU nr 51, poz. 297) WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO - 26 marca straciły moc, jako niezgodne z konstytucją, art. 20 ust. 2 i ust. 4 oraz art. 27 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP w zakresie wskazanym w wyroku (DzU nr 51, poz. 299); szerzej >> "Nie będzie eksmisji cywilów z wojskowych mieszkań" SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE - Rada Ministrów zmieniła 19 lutego i 4 marca dwa rozporządzenia dotyczące: >> Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU nr 41, poz. 240) >> Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU nr 41, poz. 242) PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ - od dzisiaj obowiązują nowe tabele opłat związanych z ochroną: wynalazków i wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych (DzU nr 41, poz. 241) BIURO OCHRONY RZĄDU - prezes Rady Ministrów wskazał zakres, warunki i tryb przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego i Żandarmerię Wojskową (DzU nr 41, poz. 243) STATUTY - on też zmodyfikował nieco statut Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (DzU nr 41, poz. 244) - i nadał statut Ministerstwu Skarbu Państwa – to rozporządzenie obowiązuje od 25 marca (MP nr 24, poz. 238) ŻOŁNIERZE ZAWODOWI - dwa zmienione i jedno nowe rozporządzenia ministra obrony narodowej dotyczące żołnierzy zawodowych, a konkretnie: >> ich wyjazdów za granicę w celach niezwiązanych ze służbą wojskową, >> wykonywania przez nich pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej, >> świadectwa służby (DzU nr 41, poz. 247, 248 i 249) MONETY - dzisiaj wchodzą do obiegu monety nominalnej wartości 10 zł i 100 zł, obie z napisem SYBIRACY, na pierwszej znajduje się wizerunek lasu i jego odbicie, na drugiej – wizerunki starszej kobiety z dziewczynką i fragment chaty z widocznym oknem, rozdzielone wizerunkiem pnia drzewa (MP nr 24, poz. 239)
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL