fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lekarze i pielęgniarki

Porównujemy pensje pedagogów i lekarzy

Zasady wynagrodzenia nauczycieli i lekarzy różnią się dość znacznie. Tym drugim nie przysługuje np. dodatek za dobre wyniki pracy
Choć różnice między płacami obu grup zawodowych mogą być duże, co pokazujemy obok w tabeli, jest pewne podobieństwo. Zasady ich wynagradzania regulują tzw. pragmatyki służbowe. To oznacza, że zarówno nauczyciele, jak i pracownicy służby zdrowia wynagradzani są przede wszystkim zgodnie z ustawami i rozporządzeniami adresowanymi wyłącznie do nich. Jedynie w nielicznych wypadkach możemy stosować przepisy kodeksu pracy.
Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, jeżeli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy, określa właściwy minister w rozporządzeniu. Dla nauczycieli wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustala się corocznie w rozporządzeniu. Podobnie wskazuje się poziom minimalnych stawek pensji zasadniczej dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.
Reguł obliczania wysokości wynagrodzenia nauczycieli należy szukać przede wszystkim w Karcie nauczyciela, a dopiero później we właściwych rozporządzeniach. Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli podaje rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.). Natomiast wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia określa rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (DzU nr 52, poz. 543 ze zm.). Stawki wskazane w załączniku do tego rozporządzenia dotyczą tylko wynagrodzenia zasadniczego tzw. pracowników działalności podstawowej. Ogólne zasady przyznawania pracownikom publicznej służby zdrowia dodatkowych składników wynagrodzenia wynikają z ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.). Jeśli chodzi o lekarzy, nie można także zapominać o regulaminach wynagradzania obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA