Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję starosty zobowiązującą osobę fizyczną prowadzącą niepubliczną szkołę podstawowa specjalną przy uzdrowiskowym szpitalu dziecięcym do zwrotu do budżetu powiatu kwotę nadmiernie pobranej dotacji oraz określającą termin naliczenia odsetek należnych od ww. kwoty.

Przedmiotowa decyzja została wydana po przeprowadzeniu kontroli. Ustalono wówczas, że do szkoły przyjmowano i wykazywano w dokumentacji pedagogiczno-organizacyjnej uczniów, którzy nie osiągnęli wieku szkolnego i nie powinni być uczestnikami zajęć edukacyjnych i wychowawczych, oraz uczniów, którzy ukończyli edukację w gimnazjum i w szkołach macierzystych uczęszczali do szkół ponadgimnazjalnych.