Unormowania w przedmiocie kontroli podmiotów gospodarczych, która w praktyce budzi wiele zastrzeżeń, zwłaszcza gdy jest nadmierna, uregulowane zostały w rozdziale 5 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm., dalej jako u.p.p.) zatytułowanym „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej", art. 45–65; zob. też art. 40 i art. 43 ust. 7 u.p.p. oraz inne regulacje szczególne. Zgodnie z art. 45 u.p.p. kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców jest przeprowadzana na zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z ratyfikowanych umów międzynarodowych albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej (ust. 1), w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odrębne przepisy (ust. 2), zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy objętej kontrolą oraz organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne przepisy, z uwzględnieniem przepisów art. 40 i art. 43 ust. 7 (ust. 3). Ustawodawca wyraźnie więc zaakcentował, że kontrola i jej ograniczenia muszą znajdować podstawy w prawie powszechnie obowiązującym.