Arkadiusz Turczyn

Kary umowne w orzecznictwie sądów

Jak wyjaśniono w orzecznictwie, kara umowna wpisana jest w reżim odpowiedzialności odszkodowawczej i stanowiąc ryczałtowe odszkodowanie za niewykonanie (niewłaściwe wykonanie) zobowiązania, nie może być oderwana od przesłanek odpowiedzialności kontraktowej wskazanych w art. 471 i nast. kodeksu cywilnego.

O przestrzeganie zasad czystości i porządku musi zadbać gmina

Zmiana przepisów regulaminu regulujących częstotliwość odbierania odpadów komunalnych nie może być dokonywana na podstawie dowolnie skonstruowanych indywidualnych celów i oczekiwań właścicieli nieruchomości.

Tak zwane strefy wolne od ideologii LGBT

Dla dyskusji o tym, czy żyjemy w mrocznych czasach średniowiecza, czy jednak w czasach, w których po owym mrocznym okresie pozostała głównie przepiękna architektura, a społeczeństwo nauczyło się szacunku dla człowieka, cenne uwagi prezentują niektóre sądy administracyjne, przypominając m.in., że każda istota ludzka zasługuje na ten szacunek.

Gospodarka odpadami powinna być optymalna

Organ administracyjny odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko, jakie niesie ze sobą prowadzenie tego rodzaju działalności.

O tym, gdzie można wypić piwo, decyduje gmina

Miejsca zakazu spożywania alkoholu wskazane w odpowiednich uchwałach powinny być odpowiednio oznaczone, tak aby osoby łamiące ten zakaz zdawały sobie sprawę z grożącej im odpowiedzialności.

Wolność sumienia i wyznania a nauka religii w szkołach

Kontynuując konstytucyjny wątek wolności sumienia i wyznania, należy zwrócić również uwagę na aspekt nauki religii. Zgodnie z art. 12 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.) publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, a publiczne szkoły ponadpodstawowe na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie (ust. 1), a minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa w drodze rozporządzenia warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, o których mowa w ust. 1 (ust. 2).

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: gmina rozstrzyga, gdzie można kupić alkohol

Cofnięcie każdego zezwolenia na sprzedaż alkoholu wymaga przeprowadzenia odrębnego postępowania. Jeżeli nie stwierdzi się naruszenia zasad sprzedaży, oznacza to, że brak podstaw prawnych do cofnięcia zezwolenia.

Czy wolność sumienia i wyznania jest odpowiednio chroniona i resprektowana w Polsce

Wolność sumienia i wyznania od lat chroniona jest – przynajmniej de iure – przez liczne regulacje, w tym art. 53 i art. 48 Konstytucji RP, a także spójne z Konstytucją RP art. 9 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r. (DzU z 1993 r., nr 61, poz. 284 z późn. zm.), art. 10 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (DzUrz. UE seria C, nr 202, z 2016 r., s. 391 i nast.) czy art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 1966 r. (DzU z 1977 r., nr 38, poz. 167).

Dekomunizacja ulic: nie każda nazwa jest właściwa i dlatego może być zmieniona

Wojewoda, jako organ nadzoru jest nie tylko uprawniony, ale zobowiązany do samodzielnej oceny tego, czy i jakie z przesłanek wydania zarządzenia w przedmiocie zmiany patrona ulicy zaistniały w danej sprawie