Arkadiusz Turczyn

Zlecenie usługi detektywistycznej a naruszenie dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych ma wyjątkowo zróżnicowane zakresy podmiotowe i przedmiotowe ocenianych sytuacji.

Prawomocny wyrok i ponowne rozstrzygnięcie

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zmierza do ponownego rozpatrzenia sprawy prawomocnie zakończonej, ale jest to możliwe dopiero po obaleniu prawomocnego orzeczenia sądowego.

Poświadczanie pełnomocnictw w postępowaniu cywilnym

Wadliwości związane z poświadczaniem pełnomocnictw w postępowaniu cywilnym zdarzają się relatywnie często. Jest to wynikiem – przypuszczalnie – niedopatrzeń, pracy w pośpiechu, niekiedy tolerowania niepełnych poświadczeń, na uwagę zasługuje też zmiana wykładni w tym zakresie.

Niezgodne z prawem prawomocne orzeczenia można zaskarżyć

W postępowaniu o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku nie mogą być uwzględnione zarzuty dotyczące oceny dowodów, które zmierzają jedynie do podważenia ustaleń faktycznych.

Naruszenie nietykalności cielesnej w orzecznictwie sądów

Niekiedy można odnieść wrażenie, że są takie czyny karalne, które – można by rzec – powszednieją, stają się obojętne dla społeczeństwa.

W postępowaniu przed sądem można liczyć na wsparcie

Prawo pomocy powinno być udzielane przede wszystkim osobom bezrobotnym, samotnym, bez źródeł stałego dochodu i bez majątku oraz pozbawionych możliwości uzyskania środków na prowadzenie procesu.

Arkadiusz Turczyn: Samobójstwo ubezpieczonego

Zgodnie z art. 833 zdanie pierwsze k.c. przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. W zdaniu drugim tego przepisu czytamy, że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do sześciu miesięcy.

Odpowiednie stosowanie przepisów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie wyroku oddalającego skargę kasacyjną zawiera ocenę zarzutów skargi kasacyjnej i w ten sposób wyraźnie określony został zakres, w jakim NSA uzasadnia z urzędu wydany wyrok, oddalając kasację.

Arkatiusz Turczyn: Granice wykroczeń przeciwko mieniu

Pochylając się nad problematyką granic wykroczeń przeciwko mieniu, z jednej strony należy mieć oczywiście na względzie – co wymaga podkreślenia – teoretyczną wagę zachowania karalnego, ekonomikę proceduralną, w tym z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów postępowania, ale także chęci do działania i sprawności organów ścigania.

Wyczerpanie środków zaskarżenia i wniesienie skargi

Dopóki stronie przysługuje prawo wniesienia jakiegokolwiek środka zaskarżenia, dopóty wniesienie skargi na ten akt lub czynność do sądu administracyjnego jest niedopuszczalne jako przedwczesne.