Arkadiusz Turczyn

Istota hipoteki

Oczywisty jest określający istotę hipoteki art. 65 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 1984 z późn. zm., dalej u.k.w.h.), zgodnie z którym w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem zaspokojenia bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi. W praktyce jednak zdarza się zapominać o tym przepisie, niekiedy błędnie przypisując hipotece charakter samoistny i niezależny, mimo licznych wypowiedzi Sądu Najwyższego na ten temat.

Z wód nie można korzystać w sposób dowolny

Z prawem własności gruntu związane są obowiązki właściciela dotyczące niezmieniania stanu wody na tym gruncie oraz zależnego od niej ekosystemu.

Jawność ksiąg wieczystych w orzecznictwie NSA

Problematyka jawności ksiąg wieczystych pojawiała się też wielokrotnie w judykaturze Naczelnego Sądu Administracyjnego i sposób postrzegania tej jawności nie jawi się jako jednolity, niezależnie od momentów pojawiania się tych zagadnień w orzecznictwie oraz od zmian w jego postrzeganiu.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jest zadaniem władz publicznych

Władze powinny podejmować działania prowadzące do zwiększenia liczby lokali służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, a nie do redystrybucji już istniejących.

Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi

Organ nadzoru może stwierdzić nieważność uchwały lub zarządzenia jednostki samorządu terytorialnego (JST), jeżeli są one sprzeczne w z prawem.

Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy na podstawie art. 271 k.s.h. (aspekty proceduralne)

Celem omówienia problemu rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy na podstawie art. 271 k.s.h. należy zwrócić uwagę na tło proceduralne, pozwalające w pełni zastosować reguły materialnoprawne zawarte w przepisie.

Jednostki samorządowe mają samodzielność finansową

Konstytucja RP zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego (j.s.t.) udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy na podstawie art. 271 k.s.h. (aspekty materialnoprawne)

Unormowanie ujęte w art. 271 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy, wywołuje liczne problemy praktyczne. W wielu przypadkach pojawiają się trudności w ocenie analizowanego stanu faktycznego, co więcej, wykładnia tego przepisu nie była jednolita. Z uwagi na użycie klauzul generalnych w powołanym przepisie wypowiedzi w judykaturze dostarczają jedynie ogólnych wskazówek dotyczących jego interpretacji.

Mieszkańcy gminy mogą głosować w referendum lokalnym

Społeczności lokalne mają prawo bezpośredniego wypowiadania się w sprawach zasadniczych dla tego samorządu, które nie są stałym, powtarzalnym, bieżącym wykonywaniem zadań. Oznacza to, że mieszkańcy gminy mogą głosować w referendum lokalnym.

Zasada uprzywilejowania pracownika

W sferze stosunków pracy – jak wyjaśnił Sąd Najwyższy – zasada swobody umów, stanowiąc regułę, wyjątkowo podlega ograniczeniom.