Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz w piśmie do Jadwigi Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, pyta, dlaczego w regulacjach dotyczących tarczy finansowej nie zamieszczono przepisów szczególnych opisujących zasady odwołania się przez przedsiębiorcę od odmowy udzielenia pożyczki przez PFR. Nie wiadomo nawet, czy taka odmowa podlega kontroli sądów powszechnych czy sądów administracyjnych.

Po odrzuceniu kolejny wniosek

Jak tłumaczy Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, obecnie funkcjonuje kilkustopniowa procedura rozpatrywania wniosków.

Czytaj też: Subwencja z PFR bez podatku, wydatki w kosztach

– Po uwzględnienia w pełni wniosku o wypłatę subwencji przedsiębiorcy nie składają odwołań, bo nie ma takiej potrzeby. Po częściowej wypłacie przedsiębiorca może złożyć elektronicznie dwa odwołania w ciągu dwóch miesięcy, wnioskując o pierwotną kwotę subwencji. Gdy wniosek zostanie odrzucony, firma po wyjaśnieniu wątpliwości może ponownie ubiegać się o wypłatę. Nie ma tu ograniczeń, poza tym, że kolejny wniosek trzeba złożyć w tym samym banku – tłumaczy Bartosz Marczuk.

Nowa procedura reklamacji

Dla firm, które mimo wszystko uważają, że odmowa jest niesłuszna i przedsiębiorca ma to udokumentowane, PFR z bankami uruchomił właśnie specjalną procedurę reklamacyjną. Przedsiębiorca może złożyć w banku wszelkie dokumenty, np. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami, z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i inne potwierdzające słuszność jego wniosku. Wtedy każda taka sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. W podobnym trybie rozpatrywane będą sprawy firm, które na przykład popełniły ewidentne pomyłki, wypełniając wniosek, i ubiegały się o zaledwie ułamek należnej im kwoty.

– Jeśli przedsiębiorca nadal będzie niezadowolony z rozstrzygnięcia w sprawie złożonego wniosku, zawsze może się odwołać do sądu powszechnego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego – dodaje Marczuk.

„Rzeczpospolitej" nie udało się jednak ustalić w PFR, na podstawie którego przepisu kodeksu cywilnego przedsiębiorcy mogliby skarżyć decyzje odmowne. Jednocześnie rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wskazuje, że w takim przypadku zastosowanie powinna mieć raczej procedura administracyjna.

Przedsiębiorcy chcieliby wiedzieć dlaczego

Rozstrzygnięcie tego problemu może już niedługo mieć znaczenie dla biznesu. Okazuje się, że przedsiębiorcy nie wiedzą, dlaczego PFR odrzucił ich wniosek i co mają w nim poprawić, aby został zaakceptowany.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

– Sprawne rozpatrywanie wniosków robi ogromne wrażenie, bo przedsiębiorca dostaje odpowiedź nie później niż w ciągu 24 godzin. Dzieje się to za sprawą automatów, które rozpatrują takie wnioski, nie ma więc tu mowy o uznianiowości. Dochodzi jednak do błędów, które kończą się odmowami przyznania wsparcia – mówi Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

Dobrze ilustruje to przykład przedsiębiorcy składającego wniosek. Spotkał się z odmową, gdy miał nadpłatę w ZUS. System potraktował to jako nieprawidłowy stan rozliczeń z ZUS, w domyśle niedopłatę. Ten problem, jak i wiele innych, został szybko usunięty. Ciągle biznesmeni spotykają się z odrzuceniem wniosków, bo są problemy z liczeniem pracowników, udowadnianiem, że nie mają zaległości. W razie odrzucenia wniosku nie są w stanie dowiedzieć się, dlaczego konkretnie nie dostaną wsparcia.

Takiej informacji często brakuje w uzasadnieniu do decyzji PFR.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Jacek Cieplak, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców

Pamiętamy o pozytywnych aspektach udzielonej przez państwo pomocy z tarczy finansowej, ale w naszej ocenie konieczne jest wyjaśnienie niejasności procedury odwoławczej od decyzji PFR odmawiających przedsiębiorcom udzielenia finansowania. Zwracam uwagę, że istotą kontroli administracji jest ochrona wolności i praw przedsiębiorców w ich stosunkach z podmiotami wykonującymi zadania administracji publicznej. W naszej ocenie PFR w czasie rozpoznawania wniosków o wsparcie jest podmiotem wykonującym zadania zlecone z administracji publicznej. Rozstrzygnięcia podejmowane przez PFR w sprawie odrzucenia wniosku przedsiębiorcy mają więc, w mojej ocenie, postać decyzji, od której przedsiębiorcy powinno przysługiwać odwołanie. Konsekwentnie po takim rozstrzygnięciu wydanym w trybie odwoławczym powinna przysługiwać przedsiębiorcy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Taka kontrola jest bowiem niezbędna dla zapewnienia przedsiębiorcom równego oraz odpowiadającego przepisom prawa dostępu do oferowanej przez państwo pomocy.