Zadania

Sejm za wprowadzeniem dodatkowego rodzaju placówki dla osób bezdomnych

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi będzie nowym typem placówki w systemie pomocy społecznej - przewiduje uchwalona wczoraj ustawa.

Schroniska te będą przeznaczone dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, o którym mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co do zasady więc do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie będą mogły być kierowane osoby wymagające specjalistycznej pomocy medycznej lub całodobowej opieki świadczonej przez np. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze czy domy pomocy społecznej.

Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach bezdomny wymagający całodobowej opieki i  skierowany do domu pomocy społecznej będzie mógł być tymczasowo umieszczony  w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Będzie tam oczekiwał na umieszczenie w domu pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż 4 miesiące.  Chodzi o zabezpieczenie opieki dla osoby bezdomnej, która z powodu kolejki nie będzie mogła od razu zamieszkać w DPS. W ciągu 4 miesięcy gmina powinna dla niej znaleźć dom pomocy społecznej z fachową pomocą przewidzianą dla osób wymagających całodobowej opieki. Gmina powinna szukać dla osoby kierowanej do domu pomocy społecznej placówki najbliżej jej miejsca zamieszkania, w której okres oczekiwania jest krótszy niż 3 miesiące (art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej).

W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi będą mogły przebywać jedynie osoby na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub decyzji o przyznaniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, wydanej przez gminę. Podmioty prowadzące nowy typ placówki nie będą mogły przyjmować do schroniska np. osób starszych  na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z osobami prywatnymi. Ma to zapobiec  sytuacjom, w którym podmioty zobowiązane do  uzyskania zezwolenia wojewody na prowadzenie placówki całodobowej opieki dla osób starszych, chorych niepełnosprawnych podszywałyby się pod schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, by uniknąć tego obowiązku.

Kolejnym rozwiązaniem zaproponowanym w ustawie jest wyłączenie kontraktu socjalnego z procedury kierowania osoby bezdomnej do schroniska dla osób bezdomnych, w sytuacji gdy świadczenie przyznawane jest w miejscu pobytu w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o schronienie, w sprawach niecierpiących zwłoki zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy.

Zdecydowano się również na zmianę formuły rejestru placówek, który prowadzi wojewoda, na rejestr miejsc udzielenia tymczasowego schronienia. Prowadzenie przez wojewodę rejestru miejsc udzielenia tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach ma na celu zapewnienie maksymalnego dostępu do informacji o miejscach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych i wszystkich potrzebujących wsparcia w tej formie. Zgodnie bowiem z art. 17 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest udzielenie tymczasowego schronienia, w związku z czym, to gmina zgłasza do rejestru wojewody miejsca tymczasowego schronienia w poszczególnych placówkach.

W związku ze zmianą upoważnienia ustawowego zawartego w art. 48a ust. 14 ustawy minister rodziny, pracy i polityki społecznej będzie musiał wydać nowe rozporządzenie określające standardy w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalniach. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy tego typu placówki, które nie będą spełniały standardów, będą musiały dostosować , będą obowiązane dostosować do tych standardów ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych do 31 grudnia 2020 r.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL