fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej - nie można zastrzec kworum

Adobe Stock
Wybór sołtysa i członków rady sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym i bezpośrednim. Czynne prawo wyborcze mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.

- Rada gminy chce zastrzec w statucie sołectwa, że dla ważności wyborów sołtysa i  członków rady sołeckiej będzie wymagane określone kworum. Czy można przyjąć takie rozwiązanie?

Nie.

Zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze (np. sołectwa). Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia tych jednostek określa statut gminy. W myśl art. 35 u.s.g. rada gminy ustala organizację i zakres działania jednostki pomocniczej odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. W statucie jednostki pomocniczej określa się m.in. zasady i tryb wyborów organów tej jednostki.

Organem uchwałodawczym w sołectwie musi być zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są wybierani są w głosowaniu ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA