Podatek dochodowy

Kwota upfront fee może być uznana za koszt podatkowy

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Jednorazowa bezzwrotna wypłata kwoty, która ma skłonić do nabywania produktów wnioskodawcy, może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu.

Taka konkluzja wynika z pozytywnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 września 2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.211.2017.2.BM).

Z wnioskiem o jej wydanie zwróciła się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca producentem szyb samochodowych oraz czynnym podatnikiem VAT i podatnikiem CIT w Polsce. Spółka zawierała umowy o współpracę z zagranicznymi podmiotami, które potencjalnie mogą być jego kluczowymi partnerami biznesowymi. W przedstawionym stanie faktycznym podkreślono, że z uwagi na dużą konkurencję, którą charakteryzuje się branża motoryzacyjna, spółka podjęła decyzję o wypłacaniu wybranym kontrahentom kwoty (tzw. „upfront fee"), której celem jest zachęcenie do nabywania towarów wnioskodawcy oraz pozostawanie w gotowości do rozpoczęcia współpracy ze spółką. Podatnik zaznaczył też, że płatność zostaje przekazana kontrahentowi przed złożeniem pierwszego zamówienia, a wysokość wypłaty nie jest uzależniona od rzeczywiście zrealizowanego obrotu z danym partnerem biznesowym w przyszłości. Dodatkowo, wnioskodawca podkreślił, że opłata upfront fee jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia współpracy, a spółka z każdym kontrahentem oddzielnie ustala warunki porozumienia dotyczące jednorazowego wynagrodzenia.

Co decyduje o kwalifikacji

Spółka zwróciła się do organu z pytaniem, czy w takim stanie faktycznym opisywane wypłaty mogą być dla niej kosztem uzyskania przychodu, oraz – w przypadku twierdzącej odpowiedzi na to pytanie – czy wynagrodzenie upfront fee powinno zostać zaliczone do kosztów podatkowych w dacie poniesienia. Wnioskodawca stanął na stanowisku, że wypłata środków pieniężnych powinna zostać uznana za koszt podatkowy w momencie poniesienia. Uzasadniając swoje stanowisko, spółka odniosła się do kryteriów, które muszą być spełnione łącznie przez dany wydatek, aby można było go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Przede wszystkim wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie może być wydatkiem wyłączonym z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Odnosząc się do powyższych przesłanek, spółka uznała, że ciężar ekonomiczny wypłaty, której dotyczy wniosek, jest ponoszony w całości właśnie przez nią, wydatek ma uzasadnienie biznesowe (ponoszony jest w celu nawiązania współpracy z kontrahentem), celem jego poniesienia jest osiąganie przychodów podatkowych w przyszłości, a ponadto koszt nie należy do kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. To powoduje, że opisany we wniosku wydatek spełnia definicję kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

W dacie poniesienia

W odniesieniu do pytania dotyczącego momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wypłaty upfront fee, spółka zaznaczyła, że ustawa o CIT przewiduje dwie kategorie kosztów:

- bezpośrednio związane z przy- chodami i

- inne niż bezpośrednio związane z przychodami, tzw. koszty pośrednie.

Zdaniem spółki, koszty bezpośrednie to takie, których poniesienie przekłada się wprost na osiągnięcie określonych przychodów, natomiast do kosztów pośrednich zaliczymy koszty, których co prawda nie da się przypisać do określonych przychodów, ale ich poniesienie służy uzyskaniu przychodów, bądź zachowaniu albo zabezpieczeniu ich źródeł. Spółka uważała, że upfront fee należy uznać za koszt pośredni i rozliczyć w rachunku podatkowym w dacie poniesienia.

Organ zgodził się ze spółką

Z argumentacją spółki zgodził się organ podatkowy, który podobnie jak wnioskodawca wymienił przesłanki warunkujące zaliczenie danego kosztu do kosztów podatkowych. Dodatkowo przypomniał, że ważne jest należyte udokumentowanie wydatku podkreślając, iż podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków powinno wynikać to, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów. Konkludując, organ podatkowy stwierdził, że wskazana we wniosku wypłata jest związana z osiąganymi przez spółkę przychodami, a tym samym może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu. Ważne jednak jest to, aby wynagrodzenie było wpłacane za czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a jak podkreśla organ, badanie dopuszczalności przez prawo opisanej wypłaty nie należy do kompetencji organu podatkowego w postępowaniu o wydanie interpretacji. Okoliczności wypłaty upfront fee są elementem stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, a weryfikacji faktów opisanych przez spółkę we wniosku o interpretację może dokonać tylko uprawniony organ podatkowy lub kontrolny.

Moment ujęcia w księgach

Organ zgodził się również z argumentacją spółki dotyczącą momentu zaliczenia do kosztów podatkowych omawianego wydatku. Zaznaczył, że kosztami bezpośrednimi będą koszty, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnego przychodu, co oznacza, że w ich przypadku możliwe jest „zidentyfikowanie" wpływu danego kosztu na wielkość osiągniętych przychodów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odnosząc się to pojęcia kosztów pośrednich uznał, podobnie jak wnioskodawca, że chociaż są to koszty związane z przychodami, to nie pozostają z nimi w „uchwytnym związku". Rozróżniając obie kategorie kosztów, organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, a opłatę upfront fee za pośrednio związaną z przychodami. Oznacza to, że wypłata ta powinna zostać uznana za koszt podatkowy w momencie poniesienia, tzn. w chwili ujęcia w księgach rachunkowych. ?

Zdaniem autora

Karol Iwanowski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

W komentowanej interpretacji organ podatkowy dostrzegł realia biznesowe opisanych kosztów, a stanowisko fiskusa potwierdza przychylną praktykę organów dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzeń upfront fee. Linia interpretacyjna jest spójna i co do zasady jednorazowe, bezzwrotne wypłaty na rzecz kontrahentów w celu zachęcenia ich do współpracy mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Potwierdzone to zostało m.in. w: interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 stycznia 2016 r. (IPPB3/4510-935/15-2/PS), z 11 lipca 2014 r. (IPPB3/423-454/14-2/MC) oraz z 31 maja 2011 r. (IPPB3/423-182/11-2/MC) a także Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 września 2015 r. (IBPB-1-3/4510-137/15/AB). Podkreślenia wymaga jednak fakt, że każdy przypadek wypłaty typu upfront fee należy badać oddzielnie, a wszelkie tego typu wynagrodzenia muszą być szczególnie dobrze udokumentowane i uzasadnione z perspektywy biznesowej oraz dopuszczalne przez prawo. W przeciwnym razie istniałoby ryzyko, że dana płatność mogłaby zostać uznana np. za świadczenie jednostronne zbliżone do darowizny lub opłatę, która nie jest dozwolona przez prawo, a tym samym wyłączona z kosztów uzyskania przychodu. ?

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL