fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lekarze i pielęgniarki

Radna-pielęgniarka będąca w spółce partnerskiej straci mandat

123RF
Radna wykonując wolny zawód pielęgniarki w spółce partnerskiej, prowadzi działalność gospodarczą – uznał wojewoda, a jego stanowisko podzielił sąd administracyjny.

Wojewoda Pomorski wydał zarządzenie zastępcze, w której wygasił mandat radnej A.R. Podjął taką decyzję, ponieważ radna jest wspólnikiem w spółce partnerskiej, której siedziba mieści się w budynku publicznej przychodni, a ten stanowi majątek gminny. Publiczny ZOZ wydzierżawił spółce gabinet pielęgniarek środowiskowych oraz wyposażenie biurowe na czas nieokreślony.

Zdaniem wojewody radna A.R. naruszyła w ten sposób zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego (art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), bowiem zakaz ten dotyczy zarówno samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jak również prowadzenia jej wspólnie z innymi osobami (np. w spółce cywilnej lub w spółkach osobowych prawa handlowego, a więc również w spółce partnerskiej).

Wojewoda wyjaśnił, że zgodnie natomiast z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest m.in. działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność zawodowa polega na wykonywaniu poszczególnych zawodów mających profesjonalny charakter. Wojewoda uznał więc, że radna wykonując wolny zawód pielęgniarki w spółce partnerskiej, prowadzi działalność gospodarczą.

Zarządzenie zaskarżyła zarówno sama zainteresowana, jak i Rada Miasta. Powołując się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 kwietnia 2007 roku wyjaśniono, że nie można uznać, iż korzystanie z mienia gminnego na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu czynności prawnych może podważać osiągnięcie tego celu. Tymczasem jak podkreślono w skardze, korzystanie z lokalu przeznaczonego na świadczenie usług medycznych odbywa się z zachowaniem tożsamości przeznaczenia tego lokalu.

W skardze wskazano także, że art. 24f ust. 1 nie ma charakteru bezwzględnego i nie można automatycznie przyjmować, że jakiekolwiek korzystanie przez radnego z mienia komunalnego stanowi wykorzystanie tego mienia w rozumieniu w/w przepisu. Skoro przepis ten zawiera normę prawną o charakterze ograniczenia praw i wolności chronionych konstytucyjnie, to nie można go stosować w drodze wykładni rozszerzającej.

Rozpatrujący skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie miał wątpliwości, iż z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o działalności leczniczej wynika jednoznacznie, że każda działalność lecznicza, która jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest działalnością gospodarczą. W ocenie Sądu wynika z tego, że radna, wykonująca zawód pielęgniarki i będąca partnerem spółki partnerskiej, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Co więcej, zarówno spółka partnerska, jak i utworzony przez nią Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej korzystają z mienia komunalnego.

Zdaniem WSA fakt pominięcia, że A. R. wspólnie z innymi osobami świadczy usługi pielęgniarskie na terenie powszechnie dostępnym, a mienie komunalne, z którego korzysta może być wykorzystane wyłącznie do wykonywania usług medycznych, a nie jako dostępne na rynku dzierżawy nie jest trafny i w istocie jest wewnętrznie sprzeczny.

Sąd zauważył, że skoro mienie komunalne może być wykorzystane wyłącznie do wykonywania usług medycznych, to tym bardziej spółka partnerska A. R., która jest radną gminy, ma możliwość utrzymania obecnego stanu rzeczy, czyli utrzymania możliwości korzystania z gabinetu pielęgniarek środowiskowych z pominięciem innych osób lub podmiotów, które mogłyby chcieć z tej nieruchomości korzystać, nawet w takich samych celach. - Trudno mówić w niniejszej sprawie o korzystaniu z mienia gminnego na zasadzie powszechnej dostępności usług na warunkach ogólnych, a tylko w takiej sytuacji nie zachodzi obawa wykorzystania mandatu radnego do uzyskania innych korzyści, aniżeli dostępne dla wszystkich członków wspólnoty samorządowej – wskazał w uzasadnieniu WSA, który podzielił opinię wojewody, że A. R. naruszyła ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radna uzyskała mandat.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 25 lutego 2016 r. (sygn. akt III SA/Gd 881/15)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA