fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Premie technologiczne dla firm - pół miliarda złotych na wypłaty

Stock Adobe
Przedsiębiorca, który zainwestuje w nowe technologie, dokona ich skutecznego wdrożenia i zwieńczy to nowym towarem lub usługą, będzie mógł uzyskać do sześciu milionów złotych dofinansowania. Taki jest bowiem maksymalny poziom dotacji dla działania „Kredyt na innowacje technologiczne".

Już w styczniu przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z warunkami nowego konkursu organizowanego w zakresie działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne", składającego się na program „Inteligentny rozwój". 15 stycznia powinna bowiem zostać opublikowana dokumentacja konkursowa, w tym ogłoszenie o naborze wniosków oraz regulamin konkursu. Wnioski o dofinansowanie przedsiębiorcy będą mogli składać w terminie od 14 lutego do 24 maja 2018 roku. Przy tym, przyszłoroczny konkurs będzie się wyróżniał, na tle naborów organizowanych w minionych latach, tym, że zostanie podzielony na trzy etapy. Ma to przyspieszyć proces oceny wniosków i wyboru atrakcyjnych projektów, spełniających kryteria dofinansowania. Po prostu te złożone w pierwszym lub drugim etapie będą mogły być od razu prowadzone przez proces oceny formalnej oraz merytorycznej bez konieczności wstrzymywania tych działań do całkowitego zakończenia naboru wniosków.

Meritum sprawy

Natomiast niezmienione zostają podstawowe zasady funkcjonowania działania 3.2.2 i warunki, na jakich opiera się system udzielania dofinansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Do tej grupy kierowany jest bowiem ten instrument wsparcia. W największym skrócie działanie 3.2.2 jest adresowane do firm, które dysponują nową technologią (uzyskaną w procesie prowadzenia badań i rozwijania produktów) lub zdecydują się nabyć ją od zewnętrznego podmiotu (innej firmy, jednostki naukowej, badawczej) oraz samodzielnie ją wdrożą, a proces ten zakończy się wprowadzeniem na rynek nowego lub znacząco udoskonalonego (co najmniej w skali kraju) towaru, usługi lub procesu. Celem projektu musi być zatem przeprowadzenie inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii i uzyskaniu nowego lub znacząco zmodernizowanego (ulepszonego) produktu (towaru, usługi) bądź procesu. Drugi kluczowy element to sposób finansowania całego procesu.

Musi on opierać się na kredycie bankowym. Jeżeli firma ma wystarczające środki własne na realizację podobnego projektu, to z działania 3.2.2 nie skorzysta, chyba że zaciągnie kredyt, a zgromadzone środki przeznaczy na inny cel. Dlaczego tak jest? Po pierwsze wszystkie fundusze unijne mają wywoływać tzw. efekt zachęty. Nie powinny więc finansować inwestycji, które z powodzeniem mogłyby zostać przeprowadzone przez przedsiębiorcę działającego bez żadnego wsparcia. Inaczej: jeżeli firma ma środki na przeprowadzenie inwestycji i jest to proces opłacalny (rentowny), to nie powinna korzystać z pomocy publicznej. A przecież przyznanie dotacji oznacza jej udzielenie.

Po drugie mechanizm udzielania dotacji w ramach tego instrumentu opiera się właśnie na częściowej spłacie kredytu. Premia technologiczna, która pełni rolę dotacji, nie trafia bezpośrednio na rachunek przedsiębiorcy realizującego projekt, jak to często jest w przypadku refundacji poniesionych wydatków przy innych unijnych instrumentach, lecz wpłacana jest do banku komercyjnego finansującego inwestycję. I stąd bez zaciągnięcia kredytu w banku nie można starać się o dofinansowania z działania „Kredyt na innowacje technologiczne".

Rzeczpospolita

Warto zaznaczyć, że sam kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych, tj. takich na jakich bank kredytujący udziela kredytów inwestycyjnych. Warunki kredytu negocjowane są wyłącznie pomiędzy bankiem kredytującym a przedsiębiorcą. Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest gospodarzem działania 3.2.2 i odpowiada za wypłatę dotacji (premii), nie bierze udziału w tym procesie. Warto więc rozważyć oferty przynajmniej kilku instytucji finansowych i wybrać najkorzystniejszą. A nie powinno być to trudne, zważywszy na to, że w tej chwili wolę współpracy przy realizacji kredytów technologicznych deklaruje 18 instytucji bankowych >patrz ramka. Należy także dodać, że premia technologiczna może służyć spłacie wyłącznie kapitału kredytu. Jeżeli ten zostanie spłacony samodzielnie przez przedsiębiorcę przed terminem wypłaty premii, dotacja przepada.

Więcej detali

Jak już zostało podkreślone, wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych albo nieopatentowanej wiedzy technicznej. Bardzo istotne jest to, że kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego (maszyny, aparatury, linii produkcyjnej, technologicznej itp.), w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Kluczowe dla prawidłowo opisanego i realizowanego projektu jest samo wdrożenie technologii.

A ma ono polegać na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z jej wdrożenia.

W związku z tym należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technika jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według odkrytej metody produkcji/przetwarzania (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że metodę przygotowania i prowadzenia procesu wytwarzania lub przetwarzania jakiegoś dobra (informacji, procesu) wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej. Taki projekt, chociaż być może rozwojowy i dający przedsiębiorcy nowe możliwości, nie może zostać sfinansowany ze środków działania „Kredyt na innowacje technologiczne".

Wydatki kwalifikowane

Ponieważ celem inwestycji ma być podniesienie konkurencyjności (innowacyjności) przedsiębiorcy, poprzez wdrożenie nowej technologii i rozpoczęcie produkcji nowych (ulepszonych) towarów (świadczenia usługi), to zakres dopuszczalnych wydatków powinien stwarzać na to realną szansę. I trzeba przyznać, że katalog tzw. wydatków kwalifikowanych jest szeroki. Przede wszystkim firma może nabywać, montować, instalować i uruchamiać niezbędne do osiągnięcia celów projektu środki trwałe. Jeżeli uruchomienie produkcji nowych produktów bądź rozpoczęcie procesu świadczenia nowych usług wymaga rozbudowy firmy, to kwalifikowane są wydatki na zakup materiałów budowlanych oraz odpowiednich usług.

Firma może także inwestować w wartości niematerialne (patenty, licencje, know-how, nieopatentowaną widzę techniczną). Wreszcie możliwe jest także uzyskanie dofinansowania na zakup usług doradczych (eksperckich). Oczywiście te ostatnie muszą ściśle wiązać się z wdrażaniem wybranej technologii i uzyskaniem nowego produktu (nie mogą to być zatem rutynowe usługi typu: usługi księgowe, prawne, doradztwa podatkowego). Wreszcie, chociaż w ograniczonym finansowo zakresie, do wydatków kwalifikowanych zalicza się także koszt zakupu lub użytkowania nieruchomości. ©?

Proces aplikowania o premię technologiczną

Cały proces aplikowania o premię technologiczną, a następnie rozliczania transakcji, można przedstawić w pięciu krokach:

1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.

2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla działania 3.2.2, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, www.bgk.pl.

Banki współpracujące

Kredyt na potrzeby realizacji inwestycji technologicznej może zostać zaciągnięty w jednym z banków komercyjnych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na dzień dzisiejszy taką współpracę deklaruje 18 instytucji finansowych. Wśród nich są np. banki:

- Bank Handlowy w Warszawie,

- Bank Millennium,

- Bank Ochrony Środowiska,

- Bank Polska Kasa Opieki,

- Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze,

- Bank Zachodni WBK,

- Idea Bank,

- ING – Bank Śląski,

- mBank,

- PKO Bank Polski,

- Raiffeisen Bank Polska,

- SGB Bank oraz zrzeszone banki spółdzielcze,

- Bank Spółdzielczy w Brodnicy,

- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA