fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Odliczenie VAT od wydatków na budowę i utrzymanie targowiska

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT od wydatków na przebudowę targowiska.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej 10 maja 2017 r. (sygn. ITPP2/443-65/14/PS/17-S/AW) rozstrzygnął kwestię prawa gminy do odliczenia VAT związanego z wydatkami na przebudowę i bieżące utrzymanie targowiska. Interpretacja ta została wydana na skutek wyroku wydanego przez NSA, którym utrzymany został w mocy wyrok pierwszej instancji, uchylający pierwotną interpretację w tej sprawie.

Cała sprawa miała swój początek w styczniu 2014 r., kiedy gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji dotyczącym prawa do odliczenia VAT związanego z wydatkami na przebudowę i bieżące utrzymanie targowiska. Przebudowa miała polegać m.in. na utwardzeniu placu, postawieniu zadaszenia, wykonaniu ogrodzenia oraz toalet, a także na nasadzeniu zieleni. Planowana inwestycja miała zostać dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a podatek VAT został uznany za koszt niekwalifikowalny. Oprócz wydatków inwestycyjnych, gmina miała również ponosić koszty bieżącego utrzymania targowiska, takie jak koszty mediów czy niezbędnych remontów.

Po przebudowie, targowisko miało składać się z dwóch części – jedna otwarta przeznaczona na lokowanie swoich stanowisk przez podmioty zewnętrzne oraz druga, składająca się z boksów handlowych, które gmina zamierzała odpłatnie wynajmować w oparciu o umowy cywilnoprawne i wystawiać z tego tytułu faktury VAT. Gmina podała także, że na targowisku, oprócz opłat za wynajem boksów będzie pobierana także opłata targowa na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych.

Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego gmina zadała pytanie, czy będzie miała prawo odliczać VAT w pełnej wysokości od wydatków na przebudowę i utrzymanie targowiska. Zdaniem gminy, powinno jej przysługiwać takie prawo. Uzasadniając swoje stanowisko gmina powołała się na regulację zawartą w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którą organy władzy publicznej mogą zostać uznane za podatników VAT w zakresie w jakim wykonują działalność gospodarczą na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W ocenie gminy, dokonując wynajmu boksów handlowych, będzie ona występowała w charakterze podatnika VAT, a zatem ponoszone przez nią wydatki na przebudowę i utrzymanie targowiska należy uznać za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, w stosunku do których będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT.

Ze stanowiskiem gminy częściowo nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który potwierdził, że gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT związanego z wydatkami na bieżące utrzymanie targowiska, jednak zakwestionował stanowisko gminy w zakresie prawa do odliczenia VAT związanego z wydatkami na przebudowę targowiska. Organ uznał bowiem, że w zaistniałej sytuacji zastosowanie powinien znaleźć art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, zgodnie z którym gmina mogłaby odliczyć jedynie część VAT, obliczoną według udziału procentowego uwzględniającego wykorzystanie targowiska do działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT, do której zdaniem organu należało zaliczyć pobór opłaty targowej.

Ze stanowiskiem organu nie zgodziła się gmina, która zaskarżyła wydaną interpretację do WSA. Sąd przychylił się do stanowiska gminy i uchylił zaskarżoną interpretację. WSA zgodził się ze stanowiskiem organu, iż dokonując poboru opłaty targowej gmina nie wykonuje czynności podlegających VAT, gdyż jest to czynność związana z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych na gminę odrębnymi przepisami prawa, w związku z czym gmina działa w tym zakresie jako organ władzy publicznej. WSA zauważył jednak, że rzeczona opłata targowa, mimo swojej nazwy, odpowiada definicji podatku zawartej w art. 6 Ordynacji podatkowej, gdyż jest publicznoprawnym, nieodpłatnym, przymusowym oraz bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym na rzecz gminy.

Dodatkowo, sąd poddał analizie brzmienie przepisu art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, w którym ustawodawca posłużył się pojęciem „wykorzystania" nieruchomości. Dokonując wykładni tego przepisu Sąd uznał, że uwzględniając charakter opłaty targowej, będącej w istocie podatkiem, nie można uznać, iż gmina wykorzystuje targowisko w celu poboru tej opłaty. Sąd zauważył też, że opłata byłaby pobierana przez gminę niezależnie od tego, czy poniosłaby wydatki na przebudowę targowiska. W konsekwencji WSA uznał, że gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT od wydatków na przebudowę targowiska. Od wydanego wyroku dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wniósł skargę kasacyjną, którą w dniu 9 listopada 2016 NSA oddalił. Wobec takiego rozstrzygnięcia sądów, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, w której uznał stanowisko gminy w całości za prawidłowe, odstępując od sporządzenia uzasadnienia prawnego.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

W mojej ocenie niewątpliwie słuszne jest stanowisko zaprezentowane w interpretacji wydanej w wyniku postępowania sądowoadministracyjnego, z którego wynika pełne prawo gminy do odliczenia podatku VAT od wydatków na przebudowę oraz utrzymanie placu targowego. Wprawdzie interpretacja dotyczyła stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2016 r., tj. przed wprowadzeniem przepisów o prewspółczynniku, jednak taką samą wykładnię przepisów należałoby zastosować w stosunku do przedstawionego stanu faktycznego na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. NSA wielokrotnie podkreślał, że poboru opłaty targowej nie można rozpatrywać w kategoriach „działalności gospodarczej i innych celów", do jakich wykorzystane są wydatki związane z targowiskiem (np. wyroki z 30 czerwca 2015 r., sygn. akt I FSK 1013/14, z 30 grudnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1279/14). Skoro jest to opłata o charakterze publicznoprawnym, to powinna zostać pominięta w analizie zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zatem wydatki związane z przebudową i utrzymaniem targowiska będą związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi gminy – wynajmem boksów.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA