Janina Fornalik

Nowy JPK_V7M – problemy praktyczne dla jednostek samorządowych

Już niewiele czasu zostało na przygotowanie jednostek samorządowych do nowych wymogów raportowania VAT. Pierwsze pliki JPK VAT w nowej strukturze obowiązują począwszy od rozliczenia za październik, które składane będzie do 25. listopada 2020 r.

Nota korygująca do faktury bez zapisu „mechanizm podzielonej płatności”

Wnioskodawca (miasto) może sam poprawić wadliwie wystawione faktury, wystawiając do nich noty korygujące, jeśli faktura dokumentująca czynności objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności nie zawiera odpowiedniego zapisu.

Modernizacja świetlic wiejskich, a odliczenie VAT

Gminie przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne. Ma więc obowiązek dokonania alokacji podatku z zastosowaniem wybranego przez siebie, obiektywnego kryterium.

VAT - podzielona płatność: od 1 lipca zmiany korzystne dla samorządów

Jednostka dokonująca zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie będzie musiała sprawdzać, czy rachunek sprzedawcy figuruje w wykazie podatników VAT.

Skutki VAT obniżenia, odroczenia oraz umorzenia czynszów

W związku z pandemią COVID-19 zostały wprowadzone szczególne przepisy umożliwiające jednostkom samorządowym: umorzenie w całości lub w części, odroczenie płatności, rozłożenie na raty należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości.

Opodatkowanie VAT aportu mienia jednostki budżetowej w formie przedsiębiorstwa

Przedmiotem aportu do spółki komunalnej będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie zaś całe przedsiębiorstwo. Aport nie będzie rodził obowiązku VAT.

Stawka podatku przy odsprzedaży mediów najemcom lokali mieszkalnych

Najem nieruchomości i związane z nim dostawy mediów i wywóz nieczystości mogą być uważane za odrębne od siebie świadczenia m.in. gdy najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawców, a podstawą do rozliczenia jest indywidualne zużycie.

Skutki w zakresie VAT umowy pożyczki udzielonej przez gminę

Obowiązek gminy wypełniania zadań z zakresu ochrony zdrowia nie jest jednoznaczny z automatycznym wyłączeniem odpłatnego udzielenia pożyczki utworzonemu przez nią podmiotowi leczniczemu z zakresu podatku VAT – uznał organ skarbowy.

Prawo do odliczenia VAT od wydatków na usługi reklamowe przez gminny ośrodek sportu

Odliczenie podatku może być częściowe, przy czym w takiej sytuacji obowiązkiem gminy jest alokacja podatku, czyli przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży – uznał organ skarbowy.

Opodatkowanie VAT dotacji na wsparcie innowacyjności przedsiębiorców

W zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet gdy dotyczą zadań własnych, podmioty te powinny być uznane za podatników VAT.