Urząd przygotowuje zamiast paczek bony świąteczne dla pracowników. Czy to prawda, że ich wartość trzeba różnicować w zależności od sytuacji materialnej, aby nie naliczać od nich składek?

Tak. Składek nie nalicza się od przychodów pracownika wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W myśl § 2 ust. 1 pkt 19 tego rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone są świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Przepis ten nie ustala żadnego ograniczenia kwotowego co do zwolnienia ze składek. Nie określa też formy świadczeń. Dlatego zarówno paczki świąteczne, jak i bony czy talony z ZFŚS nie są oskładkowane. Istotne jest jedynie to, by świadczenia te wchodziły w zakres działalności socjalnej, a za taką uważa się m.in. udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, oraz by ich przyznawanie było uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Zatem przyznawanie bonów wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości byłoby sprzeczne z zasadami wynikającymi z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i jednocześnie nie pozwalało na wyłączenie ich z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

podstawa prawna: art. 2 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 592 ze zm.)

podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).