Rz: Czy po przekazaniu informacji rocznych w ubiegłym roku ZUS miał dużo reklamacji związanych z niezgodnością tych danych z danymi na koncie ubezpieczonego?

Radosław Milczarski: Terenowe jednostki organizacyjne ZUS prowadzą postępowania wyjaśniające dotyczące wszystkich błędów w przekazanych dokumentach ubezpieczeniowych (w tym rozliczeniowych). Postępowania te są prowadzone z urzędu, jak również na wniosek płatnika składek lub ubezpieczonego. Zakład nie prowadzi jednak odrębnej ewidencji co do każdego rodzaju błędu czy też przyczyny wystąpienia nieprawidłowości w dokumentach. Nie są też odrębnie ewidencjonowane przyczyny składania reklamacji przez ubezpieczonych.

Od czego powinien zacząć płatnik, żeby wyjaśnić, skąd się wzięły te niezgodności?

To na ubezpieczonym spoczywa obowiązek zweryfikowania otrzymanej informacji rocznej, a w razie stwierdzenia, że dane w niej zawarte nie są zgodne ze stanem faktycznym, zgłoszenia do płatnika składek wniosku o sprostowanie informacji. Ubezpieczony ma na to trzy miesiące od otrzymania informacji. Jeśli nie zakwestionuje danych wykazanych w informacji w tym terminie, to uznaje się, że są one zgodne ze stanem faktycznym. Tak więc inicjacja wyjaśnienia niezgodności należy do ubezpieczonego.

Płatnik po otrzymaniu wniosku ubezpieczonego powinien zweryfikować dane wykazane w informacji z danymi zaewidencjonowanymi w dokumentacji kadrowo-płacowej. W razie nieuwzględnienia przez płatnika reklamacji w terminie jednego miesiąca od daty jej wpływu, na wniosek ubezpieczonego ZUS, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wydaje decyzję.

Czy po wyjaśnieniu sprawy i wydaniu przez ZUS decyzji w sprawie prawidłowych rozliczeń, płatnik musi wydać nową informację roczną?

Jeżeli Zakład zakwestionuje dane wykazane w przekazanych za ubezpieczonego imiennych raportach miesięcznych, zawiadamia o tym płatnika i ubezpieczonego. Gdy postępowanie zakończy się wydaniem decyzji przez ZUS (np. ustalającej prawidłową podstawę wymiaru składek), to płatnik ma obowiązek skorygowania dokumentów rozliczeniowych. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie przewidują w takim przypadku obowiązku przekazania ubezpieczonemu nowej informacji rocznej.

Czy płatnik, który wydał ubezpieczonemu np. dziesięć miesięcznych informacji w trakcie 2015 r., może bez wniosku tej osoby wydać uzupełniające dwie, czy musi wydać informację roczną?

Płatnik składek zgodnie z przepisami zobowiązany jest do przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej. Informację miesięczną płatnik przekazuje tylko na żądanie osoby ubezpieczonej. Niemniej jednak, jeśli płatnik składek przyjął jako praktykę, że co miesiąc informuje ubezpieczonych o danych wykazanych w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS, a ubezpieczeni nie kwestionują takiego rozwiązania, to jest to do przyjęcia (ZUS nie ma podstaw do kwestionowania takiego rozwiązania).

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

W sytuacji gdy płatnik wydał za dziesięć miesięcy informacje miesięczne na żądanie ubezpieczonego, a ubezpieczony był zatrudniony przez cały rok, to płatnik ma obowiązek przekazać tej osobie informację roczną, a nie tylko te dwie brakujące informacje miesięczne.

—not. Joanna Kalinowska