Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zwrócił się do ZUS z wnioskiem o interpretację przepisów.

Chciał wiedzieć, czy gdy pracownik sam zgłosi się do pracodawcy z prośbą o skierowanie go na badania z powodu pogorszenia się wzroku (przed upływem wyznaczonego przez lekarza terminu kolejnych profilaktycznych testów), a w efekcie medyk wskaże na konieczność stosowania lub wymiany okularów, to czy refundacja poniesionych przez firmę kosztów z tego tytułu będzie wliczać się do podstawy wymiaru składek. ZUS uznał, że tak. W uzasadnieniu powołał się na § 2 ust. 1 pkt rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej (DzU z 2017 r., poz. 1949). Zgodnie z tym przepisem podstawą wymiaru składek nie są m.in. wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy ani wypłacane za nie ekwiwalenty.

Czytaj więcej

Fiskus: okulary chronią wzrok, a nie firmę

ZUS zaznaczył, że przepisy nie ograniczają prawa pracodawcy do skierowania pracownika na badania, gdy zachowuje ważność wydane wcześniej zaświadczenie lekarskie pracownika. W efekcie koszt okularów poniesiony przez firmę, wynikający z dodatkowych badań okulistycznych (pomimo iż poprzednie nadal są ważne), nie jest oskładkowany.

Decyzja: DI/200000/43/ 715/ 2023