W związku ze zmianą relacji właścicielskich doszło do porozumienia między dwoma podmiotami (obecnym pracodawcą i nowym właścicielem) oraz organizacją związkową funkcjonującą w zakładzie. Przewiduje ono wypłatę odprawy oraz nagrody jubileuszowej pracownikowi za naruszenie gwarancji zatrudnienia. Zapewnia ona, że pracodawca nie rozwiąże stosunków pracy z przyczyn nieleżących po stronie zatrudnionych, przez 36 miesięcy od dnia sprzedaży firmy. W związku z tym przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy gdy będzie musiał wypłacić należności z tytułu złamania tych gwarancji, powinien je wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nie. Powołał się przy tym na § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2017 r., poz. 1949). Zgodnie z tym przepisem podstawą wymiaru składek nie są m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Czytaj więcej

Składki ZUS od świadczeń dla byłego pracownika

ZUS przyznał, że powyższe wyłączenie zostało skonstruowane w sposób ogólny, bez wskazania konkretnych przepisów prawa pracy, przyznających prawo do tych świadczeń. W związku z tym przyjmuje się, że katalog świadczeń wyłączonych z podstawy wymiaru ma charakter otwarty. W efekcie dotyczy nie tylko odpraw i odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, ale też przysługujących na podstawie porozumień negocjowanych ze związkami zawodowymi na poziomie zakładu. ZUS zaznacza, że jest jeden kluczowy warunek, aby z wyłączenia można było skorzystać. Wypłata odprawy musi pozostawać w bezpośrednim i nierozerwalnym związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. W niniejszej sprawie ZUS uznał, że tak właśnie było.

Decyzja ZUS: DI/ 100000/ 43/478/2023