Tag: Odszkodowania

Powiązane

Kadry

Sąd: działań sprzecznych z prawem nie da się rozliczyć podatkowo

Odszkodowanie wypłacone zwolnionemu pracownikowi za niezgodne z przepisami rozwiązanie umowy o pracę nie jest kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy. Nawet jeśli spór zakończył się polubownie.

Odszkodowanie za wypadek także przy preferencyjnym ZUS

Żaden przepis nie uzależnia prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego przedsiębiorcy od wysokości składek opłacanych na to ubezpieczenie.

Wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Od 1 kwietnia obowiązują nowe, wyższe kwoty odszkodowania za wypadek przy pracy. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1133 zł. Do końca marca 2022 r. było o 100 zł mniej.

Za lojalność trzeba płacić terminowo

Brak zapłaty za zakaz konkurencji powoduje ustanie tego zakazu. Nie zwalnia jednak pracodawcy z wypłaty odszkodowania. Pracownik może więc podjąć działalność konkurencyjną, zachowując prawo do tego świadczenia.

Wypadek przy pracy może słono kosztować firmę

Za skutki wypadku przy pracy niejednokrotnie musi płacić pracodawca. Poszkodowany lub jego rodzina mogą żądać od firmy m.in. odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty.

Za bezzasadne rozwiązanie umowy nie zawsze zapłaci pracodawca

Przepisy przewidują okoliczności, w których pracownik może żądać zasądzenia odszkodowania za zwolnienie go z pracy. Bywa jednak, że to on musi zapłacić za odejście z firmy.

Poszkodowany musi poczekać na odszkodowanie za wypadek przy pracy

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy ocenia się dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Ustalona wówczas wysokość odszkodowania z ZUS jest częstym przedmiotem sporów.

Chroniony związkowiec nie zawsze wróci do pracy

Dopuszczalne jest oddalenie roszczenia chronionego działacza związkowego, którego umowa o pracę została wypowiedziana lub rozwiązana bez uzyskania zgody zarządu organizacji związkowej. Intencją ustawodawcy jest, aby ta ochrona nie wykraczała poza rzeczowo uzasadnioną potrzebę i nie przeradzała się w postać nieusprawiedliwionego społecznie i gospodarczo przywileju.

Czy odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi trzeba opodatkować

Odszkodowanie zasądzone pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, co do zasady, podlega zwolnieniu z opodatkowania – o ile otrzymanie tego świadczenia nie wynika z ugody zawartej z pracodawcą.

Naciągacz nie dostanie odszkodowania za dyskryminację przy naborze do pracy

Osoba, której nie chodzi o zdobycie pracy, ale o uzyskanie statusu kandydata, aby dochodzić odszkodowania, nie jest objęta pojęciem dostępu do zatrudnienia lub wykonywania zawodu. Jej żądanie może zostać uznane za nadużycie prawa.