Większość pracodawców musi opłacać za swoich pracowników składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Naliczają je od kwot, które stanowią podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawowe reguły

Przy opłacaniu składek na FP i FGŚP obowiązują zasady:

- Składki na FP i FGŚP opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

- Płatnik opłaca składki na FP tylko wtedy, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2017 r. – 2000 zł). Takiego limitu nie ma przy opłacaniu składek na FGŚP.

- Składki na FGŚP odprowadzają tylko pracodawcy w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, czyli co do zasady przedsiębiorcy, do których stosuje się przepisy prawa upadłościowego i naprawczego.

- Trzeba opłacać składki na FP i FGŚP wyłącznie za tych ubezpieczonych, którzy nie ukończyli 55 lat (w przypadku kobiet) albo 60 lat (w przypadku mężczyzn).

Okres zwolnienia

Przepisy przewidują wyłączenie obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP m.in. za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Przysługuje ono pracodawcy przez 36 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym urlop się zakończył.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP dotyczy wszystkich przychodów, które uzyskuje osoba wracająca z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub też urlopu wychowawczego, w okresie, za który ta ulga przysługuje. Nie ma znaczenia, za jaki okres przysługuje jej wypłacany składnik przychodu.

Jeżeli bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownik korzysta z urlopu rodzicielskiego bądź wychowawczego, okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP biegnie od zakończenia ostatniego z tych urlopów.

Przykład:

Pracownica 10 lipca 2017 r. wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego udzielonego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Zwolnienie z obowiązku opłacania za nią składek na FP i FGŚP przysługuje pracodawcy przez 36 miesięcy, tj. od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2020 r.

Pracodawca nie może skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek na FP i FGŚP, gdy pracownik łączy urlop rodzicielski lub wychowawczy z wykonywaniem pracy na część etatu u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Od przychodów uzyskiwanych przez pracownika w tym okresie musi opłacić te składki.

Nie chodzi o faktyczny powrót do pracy

Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego pracownik korzysta:

- z urlopu wypoczynkowego,

- dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad członkiem rodziny,

- zwolnienia lekarskiego,

okres zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia takiego urlopu, a nie od miesiąca, który przypada po faktycznym powrocie do pracy.

Przykład:

Pracownica wykorzystała urlop rodzicielski, który przysługiwał do 29 maja 2017 r. Bezpośrednio po nim przebywała na zwolnieniu lekarskim do 19 czerwca 2017 r. Mimo że pracownica faktycznie wróciła do pracy 20 czerwca 2017 r., okres zwolnienia z obowiązku opłacania za nią składek na FP i FGŚP rozpoczął się od 1 czerwca, a nie od 1 lipca 2017 r.

Tylko przychody z umowy o pracę

Zwolnienie w opłacaniu składek na FP i FGŚP dotyczy pracowników (w rozumieniu kodeksu pracy). Oznacza to, że jeśli pracownik, który wrócił do pracy po wykorzystaniu np. urlopu rodzicielskiego, zawarł z pracodawcą dodatkową umowę zlecenia (lub na podstawie takiej umowy wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy), to zwolnienie nie obejmuje wynagrodzenia z umowy zlecenia. Jest tak, mimo że według przepisów ubezpieczeniowych przychody z tej umowy traktowane są jak przychody z umowy o pracę.