[b]Zgodnie z umową-zleceniem zleceniobiorca miał płatne dni wolne od 6 do 10 września 2010 r. 7 września 2010 r. złamał rękę i dostał zwolnienie lekarskie od 7 września do 8 października 2010 r. Zwolnienie to nie przerywa płatnych dni wolnych, nie ma bowiem takiego postanowienia w umowie-zleceniu. Czy zleceniobiorcy przysługuje zasiłek chorobowy za dni wolne, za które otrzymał wynagrodzenie? [/b]

Osoby, które wykonują pracę wyłącznie na podstawie umowy-zlecenia (nie są jednocześnie pracownikami), mogą do ubezpieczenia chorobowego przystąpić dobrowolnie, jeśli ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest dla nich obowiązkowe.

Zasiłek chorobowy można przyznać ubezpieczonemu dobrowolnie, w tym ubezpieczonemu z tytułu wykonywania zlecenia, który ma 90-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego (okres wyczekiwania).

Tak stanowi art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=06A7EC90A418E6D76CA61FD6BF4CEBA1?id=282315]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512[/link], dalej ustawa). Do okresu wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.

Osoby ubezpieczone z racji wykonywania zlecenia nie mogą w razie choroby dostać wynagrodzenia z pieniędzy zakładu pracy, mogą natomiast uzyskać zasiłek chorobowy ze środków ZUS. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień orzeczony w zwolnieniu lekarskim, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Natomiast, w myśl art. 12 ustawy, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli więc zleceniobiorca za niektóre dni, określone w zwolnieniu lekarskim, otrzymał wynagrodzenie, nie powinien za te same dni otrzymać zasiłków chorobowych.

[i]Autorka jest radcą prawnym w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej[/i]