Tag:

Zasiłki

Powiązane

ZUS

Resort rodziny chce zmiany w zasiłku dla bezrobotnych. Oto, co proponuje

Świadczenie dla osób posiadającym do pięciu lat stażu pracy będzie wynosiło 100 proc. kwoty zasiłku podstawowego, a nie jak dotychczas 80 proc.

Babciowe nie dla wszystkich. Kogo pominął rząd Tuska?

Nowy typ wsparcia nie będzie przysługiwał m.in. osobom, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek pogrzebowy mocno w górę. Ministerstwo pokazało gotowy projekt

Kwota wypłacana z tytułu pochówku ma wzrosnąć do 7 tys. zł i być co roku waloryzowana.

Kolejni świadczeniobiorcy muszą rozliczyć się z zarobków

Osoby dorabiające do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, a także ich pracodawcy, mają obowiązek zaraportować ZUS do 31 maja wysokość przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy, tj. za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Kiedy ZUS może zobowiązać świadczeniobiorcę do zwrotu?

Opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem także wlicza się do limitu zasiłku

Okres zasiłku opiekuńczego przysługującego łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny, włącznie z tymi z niepełnosprawnością, nie może przekraczać 60 dni w roku kalendarzowym.

Radny dorabiał na chorobowym. Sąd Najwyższy: nie straci zasiłku

Sąd Najwyższy przyjął, że jeżeli celem, w jakim ubezpieczony wykonuje pracę przynoszącą zarobek nie jest zapewnienie sobie równoległego do zasiłku chorobowego źródła utrzymania, to trudno takiemu dodatkowemu zajęciu, podejmowanemu w czasie zwolnienia lekarskiego, przypisać charakter "wykonywania pracy zarobkowej", które może pozbawiać prawa do zasiłku chorobowego. Konieczne jest bowiem uwzględnienie istoty prawa do zabezpieczenia społecznego, którą jest zapewnienie ochrony socjalnej w sytuacji wystąpienia określonego ryzyka ubezpieczeniowego. Praca zarobkowa to wszelka aktywność przynosząca zarobek, podejmowana w sposób "zawodowy", mająca cechy stałego, regularnego dostarczania środków utrzymania. Tylko taka praca powinna stanowić tytuł ubezpieczenia chorobowego, czyli alternatywę dla świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Przykładem pracy niezarobkowej może być praca społeczna, czyli aktywność podejmowana dla dobra ogółu, wykonywana poza zajęciami zawodowymi. Oznacza to, że w okresie stwierdzonej niezdolności do pracy i pobierania zasiłku chorobowego, ubezpieczony może wykonywać pewne prace, nie ryzykując utraty prawa do zasiłku, pod warunkiem że prace te nie mają charakteru zarobkowego.

„Siła wyższa” – wynagrodzenie wliczane do podstawy zasiłku trzeba uzupełnić

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej należy uzupełnić do kwoty, jaką by uzyskał, gdyby takiego zwolnienia nie brał.

Zasady dokonywania potrąceń zależą od rodzaju zajętej wierzytelności

Reguły dokonywania potrąceń różnią się w zależności od rodzaju egzekwowanego roszczenia oraz świadczenia podlegającego potrąceniom. Inne należy stosować do wynagrodzenia za pracę, a inne do zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Od 25 marca 2024. pracodawca, który otrzyma zajęcie wynagrodzenia pracownika, ma obowiązek dokonywać na jego podstawie również potrąceń z zasiłków – o ile je wypłaca.

Rząd podniesie zasiłek pogrzebowy. Jest nowa kwota

W drugim kwartale 2024 r. Rada Ministrów zamierza przyjąć projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w którym przewidziano oczekiwaną od lat podwyżkę zasiłku pogrzebowego.

Nie do każdej egzekucji nowe zasady

Tylko zajęcie wynagrodzenia za pracę dokonane po 24 marca 2024 r. obejmuje także zasiłki. Nawet jeśli postępowanie egzekucyjne wobec pracownika podjęto wcześniej.