WSA: Uzasadnienie uchwały nie może być pozorne

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy nie powinna być wprowadzana dowolnie.

Publikacja: 10.05.2022 06:13

WSA: Uzasadnienie uchwały nie może być pozorne

Foto: Adobe Stock

Z danych statystycznych wynika, że w Polsce jest cztery razy więcej sklepów z alkoholem niż dopuszcza to norma Światowej Organizacji Zdrowia. Wojewoda małopolski nie zakwestionował jednak uchwały rady miejskiej z 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Zrobił to dopiero w 2021 r. prokurator okręgowy.

Czytaj więcej

Jak mają wyglądać miejsca sprzedaży ?i spożywania alkoholu - nielegalna uchwała rady gminy

W skardze na uchwałę, złożonej w 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, zarzucił, że ów akt w sposób istotny narusza prawo. Został bowiem podjęty arbitralnie, bez uprzedniego uzasadnienia jego projektu. Nie wiadomo zatem, dlaczego dla miasta i gminy, liczących około 45 tys. mieszkańców, rada miejska ustaliła łączną maksymalną liczbę 660 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Uchwała powinna również uwzględniać gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ocenie prokuratora tekst „Uzasadnienie”, uzupełniający uchwałę, w rzeczywistości nie jest jej uzasadnieniem.

Burmistrz miasta i gminy odpowiedział na skargę, że ani rozporządzenie w sprawie techniki prawodawczej, ani przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi nie zawierają dyrektyw regulujących, w jaki sposób należy ustalać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Nie przewidują także ustalania liczby takich zezwoleń w stosunku do liczby mieszkańców. Lokalny prawodawca musi również brać pod uwagę interes lokalnej społeczności i miejscowe uwarunkowania.

WSA uznał jednak skargę prokuratora za uzasadnioną i stwierdził nieważność uchwały. Zwrócił uwagę, że wprawdzie ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera obowiązku uzasadniania uchwał samorządowych, ale niedopuszczalne jest podejmowanie uchwał samorządowych bez ujawniania powodów i argumentów przemawiających za konkretnym rozstrzygnięciem. Wprowadzenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy nie może mieć dowolnego charakteru – podkreślił sąd.

– Ustalając maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, rada gminy nie ma bowiem pełnej swobody. Ogranicza ją konieczność realizacji celów i zadań publicznych, określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – omawiała motywy wyroku sędzia sprawozdawca Hanna Knysiak-Sudyka.

– Rada gminy powinna więc ustalić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, uwzględniając zapisy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, co z kolei powinno odzwierciedlić się w uzasadnieniu uchwały. Uzasadnienie zaskarżonej uchwały, ograniczające się do ogólnych odniesień do przepisów prawa, nie spełnia tych wymogów – dodał sąd.

A ponieważ z braku uzasadnienia nie można poznać merytorycznych powodów podjęcia uchwały w jej obecnym kształcie, sąd stwierdził nieważność całego aktu. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Kr 856/21

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału