Zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych (art. 110 par. 1 i 3) w sprawach dyscyplinarnych sędziów w pierwszej instancji orzekają sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych. Wyjątkiem są sprawy dotyczące przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które zostały zastrzeżone do właściwości Sądu Najwyższego.

W pozostałych sprawach, ponieważ ustawowo od rozpoznania sprawy wyłączony jest sąd, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem dyscyplinarnym, sąd dyscyplinarny właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy wyznacza Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.

Zarządzenie wydane w środę przez sędziego Adama Rocha przewiduje, że strona postępowania ma prawo do złożenia do Prezesa SN kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej wniosku o wyznaczenie sądu w wyniku losowania.

Losowanie będzie odbywać się z grona dziesięciu sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych, z wyłączeniem sądu, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem dyscyplinarnym.

Czytaj więcej

Znamy założenia reformy Izby Dyscyplinarnej. Prezydent złoży ustawę