Obecnie ustawa przewiduje 3-letni termin do wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń, które uprawomocniły się po wejściu w życie konstytucji z 1997 roku.

– Zgodnie z informacjami, które Kancelaria Prezydenta posiada, do podmiotów uprawnionych – w szczególności do Prokuratora Generalnego, ale też do Rzecznika Praw Obywatelskich – ciągle kierowane są wnioski o wystąpienie ze skargą nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Są też sprawy w toku, więc wydaje się zasadne, by ten termin został wydłużony z trzech lat do pięciu – powiedziała prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Podkreśliła, że to jest podstawowy cel ustawy. Dodała, że propozycja noweli podyktowana jest również sytuacją epidemiczną.

Prezydencki projekt zakłada też m.in. wydłużenie kadencji ławników Sądu Najwyższego o rok, a także doprecyzowuje kwestie tworzenia akt sprawy w Sądzie Najwyższym, ich digitalizacji i archiwizacji.