Taką zmianę zawiera podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja, którą Sejm uchwalił 23 lipca 2021 r. Dotyczy przepisów ustawy o Trybunale Stanu, które obowiązują w niezmienionym stanie od 1982 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 27, Trybunał Stanu uchwala regulamin Trybunału Stanu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków.  (ust. 1). Regulamin Trybunału Stanu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" (ust. 2).

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przypomnijmy, że Trybunał Stanu to konstytucyjny organ władzy sądowniczej w Polsce, którego głównym zadaniem jest egzekwowanie odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku prezydenta RP. Skład Trybunału Stanu określa art. 199 Konstytucji.

Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, którym jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego.