Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na interpelację poselską nr 35017, jak przejść na ryczałt od dochodów spółek w trakcie roku podatkowego i którym dokładnie momencie zawiadomość fiskusa. Wiceminister Piotr Patkowski przypomniał, że zgodnie z art. 28j ust. 5 ustawy o CIT, by wybrać CIT estoński w trakcie roku podatkowego, trzeba zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz otworzyć księgi rachunkowe na pierwszy dzień opodatkowania ryczałtem. Artykuł 8 ust. 6a ustawy CIT stanowi, że miesiąc poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem jest ostatnim miesiącem roku podatkowego, w którym podatnik był opodatkowany na zasadach standardowych.

Zawiadomienie ZAW-RD składa się do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana ryczałtem.

A co gdy wskazany w zawiadomieniu okres rozliczania estońskiego CIT jest błędny? Wiceminister odpowiedział, że podatnik wybiera ryczałt na okres bezpośrednio po sobie następujących czterech lat podatkowych, które obowiązany jest wskazać w ZAW-RD. To okres minimalny. Może się wydłużyć m.in. na skutek zmiany roku obrotowego w trakcie okresu opodatkowania ryczałtem, ale nie może ulec skróceniu.

Patkowski zaznaczył, że ważny jest warunek zatrudnienia. Spółka musi co do zasady zatrudniać na umowę o pracę co najmniej trzy osoby niebędące wspólnikami. Alternatywą jest wypłacanie na podstawie innej umowy trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeśli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń odprowadza zaliczki na PIT oraz składki ZUS.

Przypomnijmy, że głównym założeniem estońskiego CIT jest brak opodatkowania dochodów spółki do momentu ich przekazania wspólnikom w jakiejkolwiek formie. W razie wypłaty zysku łączne opodatkowanie spółki i jej wspólnika jest niższe niż w klasycznym modelu.

Czytaj więcej

Estoński CIT: fiskus utrudnia rozliczenie