Do płatności leasingowych zalicza się stałe opłaty, gwarantowaną wartość końcową, niektóre opłaty warunkowe oraz opłaty ponoszone w okresach po zakończeniu umowy, jeśli jej odnowienie na kolejne okresy jest racjonalnie pewne. Na kolejne dni bilansowe zobowiązanie wycenia się podobnie do zobowiązań finansowych, z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej.

Standard wprowadza ponadto obowiązek przedstawiania informacji, które umożliwią użytkownikom sprawozdania finansowego ocenę oddziaływania umów leasingowych na sytuacje? finansowa?, wyniki finansowe i przepływy pieniężne leasingobiorcy.

Zmienia się rola rzeczoznawcy

Oznacza to potrzebę wyceny każdego składnika aktywów nieruchomości użytkowanego przez spółkę na podstawie umowy. Konsekwencją tych wymogów jest z kolei nowa, dużo szersza rola rzeczoznawcy i wycen nieruchomości w formie operatów szacunkowych. Będą one teraz potrzebne również z uwagi na wymogi odpowiedniego prezentowania wyceny nieruchomości leasingowanych (wynajmowanych) na potrzeby sprawozdawczości finansowej.

Jak się przygotować

Rynek nieruchomości narzuca, jak widać, wielowymiarowe podejście do kwestii wyceny. Również z uwagi na przytoczone wymogi podyktowane przez uregulowania MSR/MSSF. To z kolei wymusza na podmiotach przygotowujących taką wycenę wykorzystanie dużo szerszej wiedzy niż tylko ta, która jest związana z samym rynkiem nieruchomości. Potrzebna jest bowiem także gruntowna wiedza z zakresu uregulowań rachunkowo-podatkowych odnoszących się do działań i transakcji zawieranych na tym rynku oraz rynków finansowych.

Wprowadzenie nowego MSSF i jego wpływ na bilans i zobowiązania już dziś zmusza do przeprowadzenia wnikliwej analizy wpływu tych zmian na przyszłe bilanse. Analizy takie powinny być przygotowane jak najszybciej z uwagi na to, że ich wyniki mogą stać się podstawą działań, które pozwolą uniknąć negatywnych konsekwencji, np. w przypadku starania się w przyszłości o finansowanie bankowe lub pozabankowe (obligacje). Koniecznie należy także przeanalizować nie tylko wpływ standardu na podstawowe wskaźniki firmy, ale także warunki umów kredytowych i wy- nagradzania kadry kierowniczej.

Potrzebne jest także szybkie opracowanie standardów raportowania wartości nieruchomości na potrzeby sprawozdawczości finansowej. Wymaga to opracowania zarówno odpowiednich standardów, jak i wewnątrzfirmowych procedur.

Warto także pokusić się o przeprowadzenie analizy zasadności zmian w już podpisanych kontraktach oraz ewentualnego przekształcenia takich umów. Wszystko to wymaga odpowiednio starannych przygotowań, eksperckiej wiedzy, popartej doświadczeniem oraz czasu na przygotowania i realizację.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- Wojciech Doliński, ekspert TPA Horwath