Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w związku z zatrudnieniem wciąż budzi różnego rodzaju wątpliwości. Dlatego UODO rozpoczyna konsultacje, które zakończą się opracowaniem praktycznych wskazówek w tym zakresie, które powinny być pomocne zarówno pracodawcom, jak i osobom, które starają się o zatrudnienie lub są pracownikami.

Wcześniejsze Wskazówki GIODO pt. „Dekalog rekrutera" (opublikowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej), które odnosiły się wyłącznie do przetwarzania danych w ramach procesu rekrutacji, zostaną zaktualizowane i rozbudowane o dodatkowe zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w związku z zatrudnieniem.

Czytaj także: RODO - koniec z niechcianymi telefonami

Przygotowanie szerszego zestawu wskazówek, które będą odpowiadały na najważniejsze wyzwania i problemy związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w sektorze zatrudnienia, poprzedzą wstępne konsultacje poświęcone tej problematyce.

Oto przykładowe pytania i zagadnienia, do których w szczególności mogą się odnieść uczestnicy konsultacji:

1. Jaki powinien być zakres wskazówek Prezesa UODO? Czy powinny być ograniczone do procesu rekrutacji, czy też obejmować inne zagadnienia, a jeżeli tak, to jakie?

2. Jak należy traktować przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych?

3. Czy wskazówki Prezesa UODO powinny odnosić się do przetwarzania danych dotyczących osób świadczących pracę w ramach samozatrudnienia.

4. Zasady przetwarzania szczególnych kategorii danych.

5. W jakich okolicznościach możliwe jest spełnienie warunku dobrowolności zgody na przetwarzanie danych osobowych w relacjach pracowniczych?

6. Jak należy określać status administratora w związku z zatrudnieniem i sytuacje, w których dochodzi do powierzenia przetwarzania danych.

7. Zasady ochrony danych osobowych w związku z zatrudnieniem cudzoziemców.

8. Okresy przechowywania danych zebranych w związku z procesem rekrutacji oraz po zatrudnieniu pracownika.

9. Zasady przetwarzania danych pracowników podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej.

10. Zasady przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w związku z zatrudnieniem.

11. Zasady stosowania monitoringu innego niż wizyjny w relacjach zatrudnienia.

UODO zaprasza wszystkich zainteresowanych do przesyłania na adres email: zas@uodo.gov.pl do 17 sierpnia 2018 r. wszelkich uwag i postulatów. Zostaną one wykorzystane do przygotowania wskazówek Prezesa UODO. W tytule należy wskazać hasło „Konsultacje Zatrudnienie".

Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Podane dane kontaktowe (np. imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, funkcja pełniona w reprezentowanej organizacji) będą wykorzystane celem przygotowania raportu z konsultacji społecznych. Dane te mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, która przewiduje ograniczenie ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ustawy) – dane osób, które nie wyrażą poniższej zgody, zostaną zanonimizowane.

Czytaj także: Nie daj się nabrać na RODO

Jeżeli zgadzają się Państwo na upublicznienie swoich danych kontaktowych, do przesyłanych uwag należy dołączyć poniższe oświadczenie zgody:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 w celu publikacji na stronie internetowej Urzędu danych autorów uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych w sprawie opracowania wskazówek UODO dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem."

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych – https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt