Przypomnijmy, że o decyzji sądu poinformował wczoraj Rzecznik Praw Obywatelskich, który był autorem wniosku o wstrzymanie decyzji, w tym o zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press. Sąd uwzględnił tym samym wniosek Rzecznika.  Dziś RPO publikuje postanowienie SOKiK z 8 kwietnia 2021 r. w tej sprawie, w którym sąd podaje zasadnicze powody rozstrzygnięcia w sprawie XVII Amo 1/21.

Jak stwierdził Sąd, RPO jest uprawniony do wniesienie odwołania od decyzji UOKiK na zasadach ogólnych strony (tak jak Prokurator Generalny) w tego typu postępowaniach. Wynika to z ustawy o RPO art. 14 ust. 4. Z tego zaś wynika też uprawnienie do wniesienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji.

Sąd podkreśla, że PKN Orlen powinien całkowicie powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów spółki Polska Press, gdyż tylko to  zapewni stronie postępowania (w tym przypadku - RPO) efektywną realizację prawa do sądu oraz egzekwowanie praw ochrony konkurencji. Pozwoli to także na ocenę prawidłowości zaskarżonej decyzji przez niezawisły sąd.

- Przyjęcie literalnej wykładni art. 97 uokik, według której koncentracja, z chwilą wydania zgody przez organ, nie może zostać wstrzymana w żadnych okolicznościach, w szczególności także w sytuacji zaskarżenia decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację, wyłączałoby w istocie kompetencję Sądu UOKiK do rozstrzygania sprawy wywołanej wniesieniem odwołania od decyzji, lub czyniłoby ją co najmniej bezskuteczną - stwierdza SOKiK.

Zdaniem Sądu, przyjęcie odmiennej wykładni, ograniczającej zastosowanie tej zasady tylko do etapu postępowania administracyjnego, mogłoby prowadzić w istocie do niemożności wykonania niektórych z możliwych rozstrzygnięć sądu – czyli wyroku zmieniającego decyzję i zakazującego dokonania koncentracji, lub uchylającego decyzję (co z kolei mogłoby się wiązać z koniecznością ponownego rozpoznania wniosku o zgodę na koncentracje przez Prezesa UOKiK).

- Na tym zaś etapie postępowania nie można przesądzić, czy dokonanie koncentracji nie spowoduje, że konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, a zatem wstrzymanie wykonania decyzji jest niezbędne dla zagwarantowania egzekwowania prawa ochrony konkurencji - wyjaśnia Sąd.

Jego decyzja jest niezaskarżalna.

Mimo oficjalnego potwierdzenia decyzji Sądu, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek uważa, że nie ma żadnych podstaw prawnych do ograniczania koncernu w wykonywaniu praw z nabytych udziałów.

- Transakcja zakupu Polska Press została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po uzyskaniu ostatecznej decyzji Prezesa UOKiK. Nadal nie dysponujemy treścią postanowienia sądu zatem opieramy się wyłącznie na medialnych doniesieniach o rzekomej rozmowie telefonicznej Rzecznika A. Bodnara z sądem. PKN Orlen wykorzysta wszystkie dostępne środki w celu ochrony swoich praw - skomentował Obajtek na Twitterze.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ