Skarga pochodziła od osoby fizycznej, która zawiadomiła urząd o nieprawidłowościach polegających na przetwarzaniu danych osobowych skarżącego w zakresie jego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL bez jego wiedzy i zgody. Spółka zajmuje się m.in. działalnością w zakresie prowadzenia szkół policealnych, liceów ogólnokształcących, szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego, działalności wspomagającej edukację oraz w zakresie reklamy, badania rynku i opinii publicznej.

W decyzji czytamy, że Prezes UODO dwukrotnie wezwał firmę do udzielenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia sprawy, które zignorowała.

Czytaj także: Sąd: anulowanie zgody na przetwarzanie danych ma być łatwe

- Pomimo prawidłowego doręczenia pism spółka nie przedstawiła żadnych przyczyn uzasadniających zaniechanie po jej stronie - oświadczył urząd.

Wobec powyższego organ nadzorczy wszczął z urzędu postępowanie administracyjne ws. nałożenia na firmę administracyjnej kary pieniężnej. Mimo wymierzenia kary Anwara Sp. z o.o. nie ustosunkowała się do korespondencji i nie złożył wyjaśnień.

- Przepisy o ochronie danych osobowych i obowiązki, jakie one nakładają na administratorów powinny być dobrze znane spółce, która jest podmiotem profesjonalnie uczestniczącym w obrocie prawno-gospodarczym - podkreślił UODO.