Pracownik był zatrudniony na podstawie rocznej umowy o pracę na czas określony, kilkakrotnie zmienianej w zakresie wynagrodzenia. Szef zaproponował mu rozwiązanie poprzedniego angażu za porozumieniem stron i zawarcie następnego dnia nowego, na czas nieokreślony. Na początku grudnia pracownik otrzymał wypowiedzenie, ale dotyczy ono umowy o pracę, która już została rozwiązana za porozumieniem stron. Czy w związku z tym, że pracodawca nie wypowiedział właściwej umowy, wymówienie należy uznać za niebyłe?

Artykuł 30 kodeksu pracy stanowi, że umowa o pracę rozwiązuje się m.in. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie za wypowiedzeniem), a okres jej wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem powinno oczywiście dotyczyć umowy łączącej strony stosunku pracy w chwili składania tego oświadczenia. W wyroku z 15 grudnia 2004 r. (I PK 79/04) Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością prawną, którą należy tłumaczyć zgodnie z dyrektywami wykładni oświadczeń woli określonymi w art. 65 § 1 kodeksu cywilnego.

Artykuł 65 § 1 k.c., stosowany na gruncie prawa pracy na podstawie art. 300 k.p., stanowi, że oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Na podstawie tych przepisów Sąd Najwyższy uznał, że pismo wypowiadające umowę o pracę, omyłkowo wskazujące na umowę wcześniej kilkakrotnie modyfikowaną, skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy istniejącego w momencie składania oświadczenia woli. Wolą strony wypowiadającej było bowiem definitywne zakończenie stosunku pracy.

Anna Telec, radca prawny, prowadzi kancelarię prawa pracy

podstawa prawna: art. 30 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502)

podstawa prawna: art. 65 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 121)