Rz: Częstą praktyką jest, że pracownik ma w pierwszych dniach przyglądać się pracy innych osób, zapoznawać z instrukcjami, przepisami itd. Nie wykonuje jeszcze „właściwej" pracy. Co w tym kontekście oznacza, że musi on przejść wstępne szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy?

Karolina Stawicka: W pierwszych dniach zatrudnienia pracownik zazwyczaj nie wykonuje typowych obowiązków służbowych, ale wdraża się w organizację pracy poprzez obserwowanie kolegów. Wprawdzie takie podpatrywanie innych nie jest jeszcze pracą w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale sama obecność nowozatrudnionego w zakładzie rodzi po stronie pracodawcy określone powinności w zakresie BHP.

Zgodnie z art. 304 § 4 k.p. pracodawca ma obowiązek zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia osobom niebiorącym udziału w procesie pracy, ale które znajdują się w miejscu wykonywania pracy – a więc też nowozatrudnionym, którzy jeszcze nie pracują, ale mają już dostęp do pomieszczeń pracy. W związku z tym, że również takie osoby mogą ucierpieć w wypadku w pracy, np. zostaną poparzone stojąc zbyt blisko źródła ciepła (ognia, kotła z gorącą parą) lub kadzi ze żrącymi substancjami chemicznymi, jednym ze środków prewencji wypadkowej jest poinformowanie ich o występujących w zakładzie zagrożeniach.

Niebezpieczeństwa czyhające na pracownika w zakładzie są przedmiotem szkolenia wstępnego. Dlatego pracownik powinien je przejść już w pierwszych dniach zatrudnienia w ramach realizacji ogólnej polityki zapobiegania wypadkom w pracy, mimo nieprzystąpienia jeszcze do zadań.

Inaczej jest, gdy w ramach zapoznawania się ze sposobem realizacji zadań służbowych nowy pracownik faktycznie wykonuje już jakieś czynności (nauka poprzez praktykę), a nie ogranicza się jedynie do przyglądania się współpracownikom. Trzeba go wówczas przeszkolić z BHP jeszcze przed podjęciem takiej „nauki".

Czy w instruktażu stanowiskowym wystarczy poprzestać na teorii, czy instruktor ma obowiązek udzielić nowozatrudnionemu wyjaśnień w praktyce?

Instruktaż stanowiskowy musi obejmować część teoretyczną i praktyczną.

Ramowy program szkoleń BHP stanowiący załącznik do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860) wskazuje wprost, że celem tego szkolenia jest uzyskanie przez pracownika nie tylko wiedzy, ale również praktycznych umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy.

Pierwszym etapem szkolenia jest pokaz i objaśnienie przez instruktora procesu pracy, który ma realizować pracownik, a następnie próba samodzielnego wykonania przez zatrudnionego tych samych czynności pod nadzorem instruktora i korygowanie ewentualnych błędów. Dalszy etap obejmuje samodzielną pracę pracownika pod nadzorem i finalną ocenę instruktora.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Części praktycznej nie przewiduje natomiast wstępny instruktaż ogólny. Jego przebieg może się skupiać jedynie na przekazaniu pracownikowi wiedzy teoretycznej.

Jak udokumentować, że pracownik przeszedł wstępne szkolenie BHP?

Odbycie wstępnego szkolenia BHP – zarówno ogólnego, jak i stanowiskowego – potwierdza się w karcie szkolenia wstępnego BHP, którą pracownik powinien podpisać. Należy ją przechowywać w aktach osobowych zatrudnionego.

W ostatnich latach coraz bardziej popularne stają się szkolenia metodą e-learningową. Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość przeprowadzania szkoleń w formie tzw. samokształcenia kierowanego, którego formą są też szkolenia on-line. Jednak taka możliwość jest ograniczona tylko do szkoleń okresowych i to z wyłączeniem pra- cowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. ©?

—not. j.kal.