Obejmuje on – na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą - rodziny fachowym wsparciem. To właśnie koordynator pomaga osobom sprawującym pieczę zastępczą w wypełnianiu ich codziennej niełatwej misji wychowywania dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.

W tegorocznej edycji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zwiększono środki do 74,2 mln zł. Ponad 15 mln zł umożliwi zatrudnienie 1539 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

„To właśnie od koordynatorów powinna być uzyskiwana wiedza na temat potrzeb rodzin zastępczych i powierzonych dzieci, to także oni powinni brać czynny udział w organizowaniu dla nich wsparcia. Jest on pierwszym kontaktem rodziny w sytuacji, gdy pojawiają się problemy lub gdy chce ona przedyskutować jakieś zagadnienie. Dlatego tak istotna jest ich stabilność zatrudnienia, wysokie kompetencje i dobre relacje z rodzinami" – tak rolę koordynatora opisuje Joanna Luberadzka- Gruca z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

W 2015 r. pod opieką 1 597 koordynatorów znalazło się 27 175 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, tj. ponad 46 % ogółu podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej. Pozytywnie należy ocenić wzrost o 505 liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. natomiast ciągle potrzebne jest jeszcze intensywniejsze wsparcie fachowe osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej.

Od 1 stycznia 2015 r. wszystkie formy rodzinnej pieczy zastępczej są obowiązkowo objęte, na ich wniosek, opieką koordynatora. W 2015 r. rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka udzielono 109 651 porad w ramach poradnictwa specjalistycznego.

Począwszy od roku 2012 roku środki finansowe z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wspierają samorządy terytorialne w wykonywaniu zadań własnych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje – dotacje na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 2016 roku na ten cel przeznaczono kwotę ok. 15 mln zł.

Tutaj sprawdź wyniki tegorocznej edycji programu.