Zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Określa ono zakres badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników oraz częstotliwość ich wykonywania. Reguluje także kwestie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich.

Resort zdrowia, który jest autorem projektu, tłumaczy, że część instytucji, o których mowa w rozporządzeniu, już nie istnieje, a więc przepisy w nim zawarte są nieaktualne. Dlatego proponuje, aby tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich odnosił się do osób uznanych za niezdolne do pracy w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnej, a nie, jak obecnie, do inwalidów.

Czytaj więcej

Praca zdalna: szerszy zakres badań pracowników

Podobny cel ma inna zmiana. Otóż badania profilaktyczne pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego mogą przeprowadzać lekarze po zaliczeniu odpowiedniego przeszkolenia w instytucie badawczym w dziedzinie medycyny pracy (a nie, jak do tej pory, jednostce badawczo-rozwojowej).

Zmiana techniczna objęła także załącznik nr 4 do rozporządzenia, który określa rejestr lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne. Zawiera on m.in. adres ZOZ, w którym taki lekarz pracuje. W projekcie został on zmieniony na „adres zakładu leczniczego podmiotu leczniczego”. Obecnie bowiem w przepisach jest mowa o takich jednostkach.

Etap legislacyjny: Skierowany do konsultacji