Polska ustawa o VAT wielokrotnie posługuje się pojęciem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (dalej: stałe miejsce). Termin ten został jednak zdefiniowany w innym akcie prawnym, tj. w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona). Zgodnie z art. 11 rozporządzenia, stałe miejsce (ang. fixed establishment) oznacza dowolne miejsce – inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej – które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu: